English

2019(75)

Influence of Tuning Fork Resonance Properties on Quartz-Enhanced Photoacoustic Spectroscopy Performance

Huadan Zheng, Haoyang Lin , Lei Dong *, Yihua Liu, Pietro Patimisco,John Zweck, Ali Mozumder, Angelo Sampaolo, Vincenzo Spagnolo,Bincheng Huang, Jieyuan Tang, Linpeng Dong , Wenguo Zhu , Jianhui Yu *, Zhe Chen and Frank K. Tittel

Sensors  (2019) 19, 3825

Two-component lattice bosons with cavity-mediated long-range interaction

Xin Guan, Jingtao Fan, Xiaofan Zhou, Gang Chen*, and Suotang Jia

Physical Review A  (2019) 100, 013617

Controllable electromagnetically induced grating in a cascade-type atomic system

Jin-Peng Yuan, Chao-Hua Wu, Yi-Hong Li, Li-Rong Wang*, Yun Zhang*,Lian-Tuan Xiao, Suo-Tang Jia

Frontiers of Physics  (2019) 14(5), 52603

A simple, low cost and robust method for measurement of the zerocrossing temperature of an ultralow expansion cavity

Chenhao Wang, Zhonghua Ji*, Ting Gong, Dianqiang Su,Yanting Zhao* , Liantuan Xiao1, and Suotang Jia

Journal of Physics D: Applied Physics (2019) 52,455104

Production of ultracold 85Rb133Cs molecules in the lowest ground state via the B1Π1 short-range state

Yuting Liu, Ting Gong, Zhonghua Ji*,Gaoren Wang,Yanting Zhao* , Liantuan Xiao,and Suotang Jia

Journal of chmical phycics (2019)151,084303

Observation of Topological Magnon Insulator States in a Superconducting Circuit

W. Cai*, J. Han,* Feng Mei*, Y. Xu, Y. Ma,X. Li,H. Wang,Y. P. Song

Physical Review Letters (2019) 123, 080501

Effects of decoherence on diabatic errors in Majorana braiding

Zhen-Tao Zhang*, Feng Mei*, Xiang-Guo Meng,Bao-Long Liang,1 and Zhen-Shan Yang

Physical Review A (2019) 100, 012324

Atmospheric CH4 measurement near a landfill using an ICL-based QEPAS sensor with V-T relaxation self-calibration

Hongpeng Wu, Lei Dong?, Xukun Yin, Angelo Sampaolo, Pietro Patimisco,Weiguang Ma, Lei Zhang, Wangbao Yin, Liantuan Xiao, Vincenzo Spagnolo,Suotang Jia

Sensors & Actuators: B. Chemical (2019)  297,126753

Synchronization and temporal nonreciprocity of optical microresonators via spontaneous symmetry breaking

Da Xu,Zi-Zhao Han, Yu-Kun Lu, Qihuang Gong,Cheng-Wei Qiu,Gang Chen*, and Yun-Feng Xiao,

Advanced Photonics (2019) 1(4), 046002

Optical signatures of Mott-superfluid transition in nitrogen-vacancy centers coupled to photonic crystal cavities

Jia-Bin You, Wan-Li Yang*, Gang Chen, Zhen-Yu Xu and Mang Feng

Optics Letters (2019) 44(8),2081-2084

Two-color resonance enhanced two-photon ionization and mass analyzed threshold ionization spectroscopy of  2-methoxybenzonitrile

Yan Zhao, Yinghui Jin, Changyong Li*, Suotang Jia

Journal of Molecular Spectroscopy (2019)  363,111182

De- and Recoherence of Charge Migration in Ionized Iodoacetylene

Dongming Jia, Jo?rn Manz, and Yonggang Yang*

The Journal of Physical Chemistry Letters (2019) 10, 4273?4277

Species distribution in laser-induced plasma on the surface of binary immiscible alloy

Yang Zhao, Lei Zhanga?, Jiajia Houa, Weiguang Ma, Lei Dong, Wangbao Yin,Liantuan Xiao, Suotang Jia, Jin Yu

Spectrochimica Acta Part B (2019)158, 105644

Influence of surface charges on the emission polarization properties of single CdSe/CdS dot-in-rods

Guo-Feng Zhang*, Chang-Gang Yang, Yong Ge, Yong-Gang Peng*, Rui-Yun Chen,Cheng-Bing Qin, Yan Gao, Lei Zhang, Hai-Zheng Zhong, Yu-Jun Zheng,Lian-Tuan Xiao*, Suo-Tang Jia

Frontiers of Physics (2019) 14(6), 63601

High-resolution trace gas detection by sub-Doppler noise-immune cavity-enhanced optical heterodyne molecular spectrometry:application to detection of acetylene in human breath

Gang Zhao, Thomas Hausmaninger, Florian M. Schmidt,Weiguang Ma, and Ove Axner*

Optics express (2019)  27(13),17940-17953

Scheme to equilibrate the Hall response of topological systems from coherent dynamics

Yong Xu* and Ying Hu

Physical Review B  (2019) 99, 174309

Gate-tunable large spin polarization in a few-layer black phosphorus-based spintronic device

Liwen Zhang, Jun Chen, Xiaohong Zheng, Bin Wang *,Lei Zhang*,  Liantuan Xiao, and Suotang Jia

Nanoscale  (2019) 11, 11872-11878

Adiabatic potentials of cesium nDJ2 Rydberg–Rydberg macrodimers

Xiaoxuan Han, Suying Bai, Yuechun Jiao, Georg Raithel,Jianming Zhao*, and Suotang Jia

Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics  (2019) 52,135102

In-situ fabricated anisotropic halide perovskite nanocrystals in polyvinylalcohol nanofibers: Shape tuning and polarized emission

Linghai Meng, Changgang Yang, Jingjia Meng, Yongzhi Wang, Yong Ge, Ziqiang Shao*, Guofeng Zhang,Andrey L.Rogach, and Haizheng Zhong*

Nano Research (2019) 12(6),1411–1416

Coal analysis by laser-induced breakdown spectroscopy: a tutorial review

Sahar Sheta,Muhammad Sher Afgan,  Zongyu Hou, Shun-Chun Yao, Lei Zhang, Zheng Li and Zhe Wang *

Journal of Analytical Atomic Spectrometry (2019) 34, 1047-1082

Rydberg electromagnetically induced transparency in a large Hilbert space

Yongmei Xue, Liping Hao, Yuechun Jiao, Xiaoxuan Han,Suying Bai,Jianming Zhao*, and Georg Raithel

Physical Review A (2019) 99,053426

Two-fluid theory for a superfluid system with anisotropic effective masses

Yi-Cai Zhang,Chao-Fei Liu,Bao Xu,Gang Chen*, and W. M. Liu

Physical Review A (2019) 99,043622

Laser frequency stabilization based on a universal sub-Doppler NICE-OHMS instrumentation for the potential application in atmospheric lidar

Yueting Zhou, Jianxin Liu, Songjie Guo, Gang Zhao, Weiguang Ma*, Zhensong Cao, Lei Dong,Lei Zhang, Wangbao Yin, YongqianWu, Lianxuan Xiao, Ove Axner, and Suotang Jia

Atmospheric Measurement Techniques (2019) 12,1807–1814

Nonlinearity of Microwave Electric Field Coupled Rydberg Electromagnetically Induced Transparency and Autler-Townes Splitting

Liping Hao, Yongmei Xue, Jiabei Fan, Yuechun Jiao, Jianming Zhao*,and Suotang Jia

Applied Sciences (2019) 9,1720

Gate tunable giant anisotropic resistance in ultra-thin GaTe

Hanwen Wang, Mao-Lin Chen, Mengjian Zhu, Yaning Wang, Baojuan Dong, Xingdan Sun,Xiaorong Zhang, Shimin Cao, Xiaoxi Li, Jianqi Huang, Lei Zhang, Weilai Liu, Dongming Sun,Yu Ye , Kepeng Song, Jianjian Wang, Yu Han, Teng Yang*, Huaihong Guo, Chengbing Qin*,Liantuan Xiao, Jing Zhang, Jianhao Chen* , Zheng Han* ,Zhidong Zhang

Nature Communications (2019) 10,2302

Topological superradiance in a shaken dynamical optical lattice

Yanlin Feng, Jingtao Fan, Xiaofan Zhou, Gang Chen,* and Suotang Jia

Physical Review A (2019) 99,043630

Accurate Investigation on the Fluorescence Resonance Energy Transfer between Single Organic Molecules and Monolayer WSe2 by Quantum Coherent Modulation-Enhanced Single-Molecule Imaging Microscopy

Haitao Zhou, Chengbing Qin* ,Ruiyun Chen, Wenjin Zhou, Guofeng Zhang, Yan Gao,Liantuan Xiao* ,and Suotang Jia

The journal of physical chemistry letters (2019) 10,2849-2856

Direct Observation of Topology from Single-Photon Dynamics

Yao Wang, Yong-Heng Lu, Feng Mei* ,Jun Gao,Zhan-Ming Li, Hao Tang,Shi-Liang Zhu, Suotang Jia, and Xian-Min Jin*

Physical Review Letters (2019) 122, 193903

Synthetic spin–orbit coupling and topological polaritons in Janeys–Cummings lattices

Feng-Lei Gu, Jia Liu, Feng Mei*, Suotang Jia, Dan-Wei Zhang and Zheng-Yuan Xue*

npj Quantum Information (2019) 5,36

Ppb-Level Quartz-Enhanced Photoacoustic Detection of Carbon Monoxide Exploiting a Surface Grooved Tuning Fork

Shangzhi Li, Lei Dong*,Hongpeng Wu, Angelo Sampaolo, Pietro Patimisco,Vincenzo Spagnolo,and Frank K. Tittel

Analytical Chemistry  (2019)  91, 5834?5840

Observation of ladder-type electromagnetically induced transparency with atomic optical lattices near a nanofiber

Dianqiang Su, Ruijuan Liu, Zhonghua Ji, Xiaodong Qi, Zixuan Song, Yanting Zhao*,Liantuan Xiao, and Suotang Jia

New Journal of Physics (2019) 21,043053

Extensive high-resolution photoassociation spectra and perturbation analysis of the 2(0?) long-range state of ultracold RbCs molecules

Dianqiang Su, Ting Gong, Zhonghua Ji, Yanting Zhao*, Liantuan Xiao, and Suotang Jia

Physical Review A (2019) 99,042513

Organic Compounds of Actinyls: Systematic Computational Assessment of Structural and Topological Properties in [AnO2(C2O4)n](2n?2)? (An = U, Np, Pu, Am; n = 1?3) Complexes

Meigang Duan, Peng Li*, Huifeng Zhao, Feng Xie, and Jie Ma

Inorganic Chemistry (2019) 58,3425?3434

Ppb-level nitric oxide photoacoustic sensor based on a mid-IR quantum cascade laser operating at 52 °C

Hongpeng Wu, Xukun Yina, Lei Dong?, Zhiwei Jia, Jinchuan Zhang, Fengqi Liu,Weiguang Ma, Lei Zhang, Wangbao Yin, Liantuan Xiao, Suotang Jia, Frank K. Tittel

Sensors and Actuators B: Chemical (2019) 290,426-433

Frequency-dependent transport properties in disordered systems: A generalized coherent potential approximation approach

Lei Zhang,Bin Fu,Bin Wang,Yadong Wei,and Jian Wang*

Physical Review B (2019) 99, 155406

Realizing robust half-metallic transport with chemically modified graphene nanoribbons

Lingling Song, Shaopeng Jin, Peng Jiang , Hua Hao , Xiaohong Zheng *,Lei Zhang*

Carbon  (2019) 141,676-684

Cavity-enhanced photoacoustic sensor based on a whispering-gallery-mode diode laser

Yufeng Pan, Lei Dong*, HongpengWu, Weiguang Ma, Lei Zhang, Wangbao Yin, Liantuan Xiao,Suotang Jia, and Frank K. Tittel

Atmospheric Measurement Techniques (2019) 12,1905-1911

Experimental Investigation on Vertically Oriented Graphene Grown in a Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition Process

Yifei Ma, Wei Jiang, Jiemin Han, Zhaomin Tong,Mei Wang*, Jonghwan Suhr,Xuyuan Chen,Liantuan Xiao,Suotang Jia,and Heeyeop Chae*

ACS Applied Materials & Interfaces (2019) 11(10),10237-10243

Spin dynamics of a spin-orbit-coupled Bose-Einstein condensate in a shaken harmonic trap

Chaohua Wu, Jingtao Fan, Gang Chen*,and Suotang Jia

Physical Review A (2019) 99,013617

Simultaneous multi-gas detection between 3 and 4 μmbased on a 2.5-m multipass cell and a tunable Fabry-Pérot filter detector

Shangzhi Li, Lei Dong?, HongpengWu, Xukun Yin,WeiguangMa, Lei Zhang ,Wangbao Yin,Angelo Sampaolo, Pietro Patimisco, Vincenzo Spagnolo?, Suotang Jia, Frank K. Tittel

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (2019) 216,154–160

Detuning radio-frequency electrometry using Rydberg atoms in a room-temperature vapor cell

Linjie Zhang*, Yue Jia, Mingyong Jing, Liping Guo, Hao Zhang,Liantuan Xiao, and Suotang Jia

Laser Physics (2019) 29,035701

Acoustic detection module design of a quartz-enhanced photoacoustic sensor

Tingting Wei, Hongpeng Wu, Lei Dong* , and Frank K. Tittel

Sensors  (2019) 19,1093

novel methodology to directly predetermine the relative wavelength response of DFB laser in wavelength modulation spectroscopy

Jianxin Liu,Yueting Zhou,Songjie Guo,Jiajuan Hou,Gang Zhao,Weiguang Ma*,Yongqian Wu,Lei Dong,Lei Zhang,Wangbao Yin,Liantuan Xiao,Ove Axner and Suotang Jia

Optics Express (2019) 27(2),1249-1260

Fano effect in an ultracold atom-molecule coupled system

Yuqing Li, Guosheng Feng,Jizhou Wu,Jie Ma*, Bimalendu Deb*, Arpita Pal, Liantuan Xiao,and Suotang Jia

Physical Review A (2019) 99, 022702

Highly sensitive photoassociation spectroscopy of ultracold 23Na 133 Cs molecular long-range states below the 3S1/2  6P 1/2 limit

Chenyang Li, Wenliang Liu, Jizhou Wu, Xiaofeng Wang, Yuqing Li, Jie Ma?, Liantuan Xiao, Suotang Jia

Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer  (2019)  225,214–218

Resonance/non-resonance doublet-based self-absorption-free LIBS for quantitative analysis with a wide measurement range

Jiajia Hou, Lei Zhang*, Yang Zhao, Weiguang Ma,Lei Dong, Wangbao Yin*, Liantuan Xiao and Suotang Jia

Optics Express (2019) 27(3),3409-3421

Calculation model of dense spot pattern multipass cells based on a spherical mirror aberration

Ruyue Cui, Lei Dong?, Hongpeng Wu , Shangzhi Li,Xukun Yin,Lei Zhang, Weiguang Ma,Wangbao Yin,and Frank K. Tittel

Optics Letters (2019) 44(5),1108-1111

Highly sensitive photoacoustic multicomponent gas sensor for SF6 decomposition online monitoring

Xukun Yin, Lei Dong?, Hongpeng Wu , Lei Zhang, Weiguang Ma,Wangbao Yin,Liantuan Xiao, Suotang Jia, Frank K. Tittel

Optics Express (2019) 27(4),A224-A234

Quartz-enhanced Photoacoustic sensor for ethylene detection implementing optimized custom tuning fork-based spectrophone

M. Giglio, A. Elefante,P. Patimisco,Am Sampaolo,F. Sgobba,H. Tossmadl,V, Mackowiakm,Hongpeng Wu,F. Tittel,Lei Dong,Vincenz Spagnolo

Optics Express (2019) 27(4),4271-4280

Optical levitation-associated atomic loading in a dipole trap

Guosheng Feng, Yuqing Li, Jizhou Wu, Vladimir B Sovkov, Jie Ma*, Liantuan Xiao and Suotang Jia

 Laser Physics  (2019) 29,035505

Co-adsorption of an anionic dye in the presence of a cationic dye and a heavy metal ion by graphene oxide and photoreduced graphene oxide

Xiaorong Zhang,Chengbing Qin*, Yani Gong,Yunrui Song,Guofeng Zhang,Ruiyun Chen,Yan Gao,Liantuan Xiao* and Suotang Jia

RSC Advances (2019) 9, 5313-5324

Continuous-wave laser-induced welding and giant photoluminescence enhancement of Au nanospheres

Chengbing Qin*, Xiaorong Zhang,Wenjun He,Guofeng Zhnag,Ruiyun Chen,Yan Gao, Liantuan Xiao*, and Suotang  Jia

Optics Express  (2019) 27(3),2886-2897

In situ manipulation of fluorescence resonance energy transfer between quantum dots and monolayer graphene oxide by laser irradiation

Wenjun He, Chengbing Qin* , Zhixing Qiao,Yani Gong,Xiaorong Zhang,Guofeng Zhang,Ruiyun Chen,Yan Gao, Liantuan Xiao*,and Suotang Jia

Nanoscale (2019), 11, 1236-1244

Quantum Coherent Modulation-Enhanced Single-Molecule Imaging Microscopy

Haitao Zhou,Chengbing Qin,* Ruiyun Chen, Yaoming Liu,Wenjin Zhou,Guofeng Zhang, Yan Gao,Liantuan Xiao*,and Suotang Jia

The journal of physical chemistry letters (2019) 10,223-228

Integer and fractional electromagnetically induced Talbot effects in a ladder-type coherent atomic system

Jinpeng Yuan, Chaohua Wu,Yihong Li,Lirong Wang*,Yun Zhang, Liantuan Xiao,and Suotang Jia

Optics Express (2019) 27(1),92-100

Ppb-level photoacoustic sensor system for saturation-free CO detection of SF6 decomposition by use of a 10 W fiber-amplified near-infrared diode laser

Xukun Yin, Hongpeng Wu Lei Dong?, Weiguang Ma, Lei Zhanga, Wangbao Yin,Liantuan Xiao, Suotang Jia, Frank K. Tittel

Sensors & Actuators: B. Chemical  (2019) 282,567–573

Robust micropatterns on graphene oxide films based on the modification of fluorescence lifetime for multimode optical recording

Zhixing Qiao, Chengbing Qin*, Wenjun He, Yani Gong,Bin Li,GuofengZhang, Ruiyun Chen, Yan Gao , Liantuan Xiao*, Suotang Jia

Carbon  (2019) 142,224-229

Linear dipole behavior of single quantum dots encased in metal oxide semiconductor nanoparticles films

Guo-Feng Zhang*, Yong-Gang Peng, Hai-Qing Xie, Bin Li, Zhi-Jie Li,Chang-Gang Yang,Wen-Li Guo, Cheng-Bing Qin, Rui-Yun Chen,Yan Gao, Yu-Jun Zheng, Lian-Tuan Xiao*, Suo-Tang Jia

Frontiers of Physics  (2019) 14(2), 23605

Spin current generation by thermal gradient in graphene/h-BN/graphene lateral heterojunctions

Peng Jiang , Xixi Tao, Lili Kang, Hua Hao, Lingling Song, Jie Lan,Xiaohong Zheng* , Lei Zhang* and Zhi Zeng

Journal of Physics D: Applied Physics  (2019) 52, 015303

Rotamers of p isopropylphenol studied by hole-burning resonantly enhanced multiphoton ionization and mass analyzed threshold ionization spectroscopy

Yan Zhao , Yinghui Jin , Jiayu Hao , Yonggang Yang , LirongWang , Changyong Li *,Suotang Jia

Spectrochimica Acta Part A  (2019) 207, 328-336

Effect of external magnetic field on the shift of resonant frequency in photoassociation of ultracold Cs atoms

Pengwei Li, Yuqing Li*, Guosheng Feng, Jizhou Wu,Jie Ma, Liantuan Xiao, and Suotang Jia

Chinese Physics B  (2019) 28(1), 013702

Rydberg electromagnetically induced transparency and Autler–Townes splitting in a weak radio-frequency electric field

Liping Hao, Yongmei Xue, Jiabei Fan, Yuechun Jiao,Jianming Zhao*, and Suotang Jia

Chinese Physics B  (2019) 28(5), 053202

Mechanisms and efficient elimination approaches of self-absorption in LIBS

Jiajia Hou, Lei Zhang*, Yang Zhao,Zhe Wang, Yong Zhang, Weiguang Ma,Lei Dong, Wangbao Yin*, Liantuan Xiao and Suotang Jia

Plasma Science and Technology  (2019) 21,034016

Non-crossover sub-Doppler DAVLL in selective reflection scheme

Lin-Jie Zhang, Hao Zhang, Yan-Ting Zhao*,Lian-Tuan Xiao, and Suo-Tang Jia

Chinese Physics B  (2019) 28(8), 084211

Triboelectric Nanogenerator Based on Graphene Forest Electrodes

Jiemin Han, Mei Wang, Zhaomin Tong, Yifei Ma*

Journal of Inorganic Materials (2019) 34(8),839-843

Absorption saturation measurement using the tapered optical nanofiber in a hot cesium vapor

Zixuan Song, Xingyu Yue , Yu Luo , Haodong Li,and Yanting Zhao*

Chinese Optics letters  (2019) 17(3), 031901

外电场操控单分子的偶极取向极化特性研究

吴瑞祥,张国峰,乔志星,陈瑞云*

物理学报 (2019) 68(12), 128201

单分子光学探针揭示易混聚合物受限纳米区域的动力学

张国峰*,李斌, 陈瑞云,秦成兵,高岩,肖连团*,贾锁堂

物理学报 (2019) 68(14), 148201

单光子调制频谱用于量子点荧光寿命动力学的研究

张强强,胡建勇,景明勇,李斌,秦成兵*,李耀,肖连团*, 贾锁堂

物理学报 (2019) 68(1), 017803

光学微腔中一维费米气的磁性关联特性

冯彦林,樊景涛,陈刚*,贾锁堂

物理学报 (2019) 68(4), 043702

一种共轭聚合物单分子发色团吸收和发射特性动态演变过程的实时测量

石莹,李耀,周海涛,陈瑞云*,张国峰,秦成兵,高岩,肖连团*,贾锁堂

物理学报 (2019) 68(4), 048201

煤矸石粒度分布检测中基于凸包分析的图像分割研究

孙颖,田志辉,张雷*,李丽锋,赵保国,马维光,董磊,尹王保*,肖连团,贾锁堂

山西大学学报 (2019) 42(2),340-346

用于激光背光源电视的扫描分光与消散斑系统

宋少华,仝召民*

光学精密工程 (2019) 27(2),271-278

连续激光诱导金纳米棒荧光增强效应研究

张文学,张晓荣,秦成兵*,肖连团

激光与光电子学进展(2019) 56(20), 202411

傅里叶极限分辨率的激光线宽测量

候慧芳,景明勇,胡建勇,秦成兵,肖连团*,贾锁堂

激光与光电子学进展(2019) 56(08), 081402