Research

毕业答辩

Congratulations to Fei Xu, and Micun Yun, who successfully defended their Master thesis on 26 May 2021.

Congratulations to Quan Gao, Xiaolin Li, and Yufeng Pan, who successfully defended their Master thesis on 26 May 2021.

Congratulations to Jiaqi Du, Zixuan Song, Jing Xu, and Hongyan Yan,  who successfully defended their Master thesis on 26 May 2021.

Congratulations to Xiaohan Chen,  Shichao Dong, Chunyang Duan, Wei Li, Hao Liu, Beibei Wang, Bao Xia, Yonghong Xu, Chungang Zhang, and Jiadong Zhao,who successfully defended their Master thesis on 26 May 2021.