欢迎访问山西大学激光光谱研究所
2023(128)

Conversion of Photoluminescence Blinking Types in Single Colloidal Quantum Dots

Changgang Yang, Yang Li, Xiaoqi Hou, Mi Zhang, Guofeng Zhang* , Bin Li, Wenli Guo,Xue Han, Xiuqing Bai, Jialu Li, Ruiyun Chen, Chengbing Qin, Jianyong Hu,Liantuan Xiao,* and Suotang Jia

Small (2023), 2309134

Dynamical beats of short pulses in waveguide QED

Dianqiang Su, Yuan Jiang, Silvia Cardenas-Lopez, Ana Asenjo-Garcia,Pablo Solano, Luis A. Orozco, Yanting Zhao*

Physical Review Research (2023)5, L042041

Direct creation of interacting quasi-onedimensional Bose–Einstein condensate through fast evaporative cooling

Huiying Du, Yuqing Li*, Yunfei Wang, Jizhou Wu, Wenliang Liu, Peng Li, Yongming Fu, Jie Ma*, Liantuan Xiao, Suotang Jia

Journal of Applied Physics (2023)134, 214403

Improvement of response bandwidth and sensitivity of Rydberg receiver using multi-channel excitations

Jinlian Hu, Yuechun Jiao*, Yunhui He, Hao Zhang, Linjie Zhang, Jianming Zhao*, Suotang Jia

EPJ Quantum Technology (2023) 10,51

Tunable Optical Display of Multilayer Graphene through Lithium Intercalation

Ganying Zeng*,Xiaoxue Bi, Longhao Liu, Yan Zhuang, Zhenyu Fang, Minru Qi, Liantuan Xiao*,Chengbing Qin*, Suotang Jia

ACS Applied Materials & Interfaces (2023) 15, 53688-53696

Optomechanical feedback cooling of a 5 mm long torsional mode

Dianqiang Su, Yuan Jiang, Pablo Solano, Luis A.Orozco, John Lawall, Yanting Zhao*

Photonics Research (2023)11(12),2179

Observation of frustrated chiral dynamics in an interacting triangular flux ladder

Yuqing Li, Huiying Du, Yunfei Wang, Junjun Liang, Liantuan Xiao, Wei Yi*, JieMa*, Suotang Jia

Nature Communications (2023)14,7560

Ppb-level NH3 photoacoustic sensor combining a hammer-shaped tuning fork and a 9.55 μm quantum cascade laser

Shangzhi Li, Yupeng Yuan, Zhijin Shang, Xukun Yin, Angelo Sampaolo, Pietro Patimisco, Vincenzo Spagnolo, Lei Dong*, Hongpeng Wu*

Photoacoustics (2023)33,100557

Spectroscopic detection of radiocarbon dioxide based on optical feedback linear cavity enhanced absorption spectroscopy

Kang Jiao, Jian Gao, Jiaqi Yang, Gang Zhao*, Zhe Shi, Xinping Wang, Di Zhu, Huaiyu He, Jing Qing, Xiaojuan Yan, Weiguang Ma*, Suotang Jia

Microwave and Optical Technology Letters (2023),1–6

Quantum nonlinear ac transport theory at low frequency

Lei Zhang, Fuming Xu, Jian Chen, Yanxia Xing, Jian Wang*

New Journal of Physics (2023) 25,113006

Dissociation of ultracold cesium Rydberg-ground molecules

Jingxu Bai,  Yuechun Jiao, Rong Song,  Zhenhua Li, Jianming Zhao, Suotang Jia

The Journal of Chemical Physics (2023)159, 194302

Light-induced thermoelastic sensor for ppb-level H2S detection in a SF6 gas matrices exploiting a mini-multi-pass cell and quartz tuning fork photodetector

Bo Sun, Pietro Patimisco, Angelo Sampaolo, Andrea Zifarelli,  Vincenzo Spagnolo*, Hongpeng Wu*, Lei Dong

Photoacoustics (2023)33,100553

Nonlinear effects in a Floquet-driven optomechanical system

Yuanwei Zhang*, Gang Chen*

Physical Review A (2023)107, 023520

Machine learning assisted vector atomic magnetometry

Xin Meng, Youwei Zhang, Xichang Zhang, Shenchao Jin, Tingran Wang,Liang Jiang, Liantuan Xiao, Suotang Jia, Yanhong Xiao*

Nature Communications (2023)14,6105

Simple, low-cost, and well-performing optical phase-locked loop for frequency and phase locking of semiconductor lasers

Fangda Wang, Weixin Ma, Feng Mei, Zhonghua Ji*, Dianqiang Su, Yanting Zhao, Liantuan Xiao, Suotang Jia

Applied Optics (2023)62(27),7169

Composite Picosecond Control of Atomic States through a Nanofiber Interface

Yudi Ma*, Ruijuan Liu, Lingjing Ji, Liyang Qiu,Dianqiang Su,Yanting Zhao*, Ni Yao, Wei Fang*, Saijun Wu*

Physical Review Applied (2023)20,024041

Solvent engineering towards scalable fabrication of high-quality perovskite films for efficient solar modules

Zhaoyi Jiang, Binkai Wang, Wenjun Zhang, Zhichun Yang*, Mengjie Li, Fumeng Ren,Tahir Imran, Zhenxing Sun, Shasha Zhang, Yiqiang Zhang, Zhiguo Zhao*, Zonghao Liu*, Wei Chen*

Journal of Energy Chemistry (2023)80, 689–710

Boosting stability of inverted perovskite solar cells with magnetron-sputtered molybdenum rear electrodes

Zhaoyi Jiang, Ming Pan, Fumeng Ren, Rui Chen, Zhenxing Sun, Zhichun Yang*, Zonghao Liu*, Wei Chen

Rare Metals (2023)42,3741-3754

Dual Cross-Linked Functional Layers for Stable and Efficient Inverted Perovskite Solar Cells

Jing Zhou, Haixin Wang, Jianan Wang, Rui Chen, Sanwan Liu,You Gao,Yongyan Pan, Fumeng Ren, Xin Meng, Zhichun Yang*, Zonghao Liu*, Wei Chen*

Solar RRL (2023),2300230

Unified framework of the microscopic Landau-Lifshitz-Gilbert equation and its application to skyrmion dynamics

Fuming Xu, Gaoyang Li, Jian Chen, Zhizhou Yu, Lei Zhang*, Baigeng Wang, Jian Wang*

Physical Review B  (2023)108(14),14

Momentum matching induced giant magnetoresistance in two-dimensional magnetic tunnel junctions

Yaohua Qiu, Chun-Sheng Liu, Xingqiang Shi, Xiaohong Zheng*, Lei Zhang*

Physical Chemistry Chemical Physics (2023) 25, 25344

Robust Ramsey interferometer based on a single Rydberg polariton

Jiabei Fan, Yuechun Jiao*, Changcheng Li, Jingxu Bai, Jianming Zhao*, Suotang Jia

Optics Express (2023)31(19),31654

Self-calibrated NICE-OHMS based on an asymmetric signal: theoretical analysis and experimental validation

Yueting Zhou, Zihao Zhang, Yanke Li, Gang Zhao*, Xiaobin Zhou, Bofeng Zhang, Kang Jiao, Xiaojuan Yan, Chuanliang Li, Ove Axner, Weiguang Ma*

Optics Express (2023)31(17),27830

Quantum scaling atomic superheterodyne receiver

Peng Zhang, Mingyong Jing*, Zheng Wang, Yan Peng, Shaoxin Yuan, Hao Zhang, Liantuan Xiao, Suotang Jia, Linjie Zhang

EPJ Quantum Technology (2023) 10, 39

Quantum defects of nFJ levels of Cs Rydberg atoms

Jingxu Bai, Rong Song, Jiabei Fan, Yuechun Jiao* Jianming Zhao*, Suotang Jia, Georg Raithel*

Physical Review A (2023)108, 022804

Charge and energy transfer dynamics in single colloidal quantum dots/monolayer MoS2 heterostructures

Bin Li,  Yuke Gao, Ruixiang Wu,  Xiangyang Miao*,  Guofeng Zhang*

Physical Chemistry Chemical Physics (2023)25, 8161

Nonreciprocal dynamics of noninteracting ultracold atoms in a momentum lattice

ChaoJie Ren, Yuqing Li*, Jizhou Wu, Hongxing Zhao, Yunfei Wang, Wenliang Liu, Peng Li, Yongming Fu, Liantuan Xiao, Jie Ma*, Suotang Jia

Optics Express (2023)31(21),34470

Breaking the symmetry of colloidal 2D nanoplatelets: Twist induced quantum coupling

Zahid Nazir, Yingzhuo Lun, Jialu Li, Gaoling Yang*, Mingrui Liu, Shuqi Li, Gang Tang, Guofeng Zhang*, Jiawang Hong*,Liantuan Xiao, Haizheng Zhong

Nano Research (2023)16(7),10522-10529

Super low-frequency electric field measurement based on Rydberg atoms

Ling Li,Yuechun Jiao*,Jinlian Hu,Huaqiang Li, Meng Shi, Jianming Zhao*,Suotang Jia

Optics Express (2023)31(18),29228

Development and application of a rapid coal calorific value analyzer based on NIRS-XRF

Rui Gao, Shuqing Wang, Jiaxuan Li, Zhihui Tian, Yan Zhang, Lei Zhang*, Zefu Ye, Zhujun Zhu, Wangbao Yin*, Suotang Jia

Journal of Analytical Atomic Spectrometry (2023)38,2046

Three-dimensional location system based on an L-shaped array of Rydberg atomic receivers

Yang Yan, Jinpeng Yuan*, Linjie Zhang, Liantuan Xiao, Suotang Jia, Lirong Wang*

Optics Letters (2023)48(15)3945

Interaction-induced breakdown of chiral dynamics in the Su-Schrieffer-Heeger model

Yuqing Li, Yunfei Wang, Hongxing Zhao, Huiying Du, Jiahui Zhang, Ying Hu, Feng Mei*, Liantuan Xiao, Jie Ma*, Suotang Jia

Physical Review Research (2023)5(3), L032035

A Rydberg atom-based receiver with amplitude modulation technique for the fifth-generation millimeter-wave wireless communication

Jinpeng Yuan, Ting Jin, Liantuan Xiao, Suotang Jia, and Lirong Wang*

IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters (2023)22(10)2580

Quantum sensing of microwave electric fields based on Rydberg atoms

Jinpeng Yuan, Wenguang Yang, Mingyong Jing, Hao Zhang,Yuechun Jiao, Weibin Li, Linjie Zhang, Liantuan Xiao,Suotang Jia

Reports on Progress in Physics (2023)86, 106001

Coal Calorific Value Detection Technology Based on NIRS-XRF Fusion Spectroscopy

Jiaxuan Li, Rui Gao, Yan Zhang, Shuqing Wang, Lei Zhang*, Wangbao Yin, Suotang Jia

Chemosensors  (2023)11,363

Position-Induced Controllable Growth of Vertically Oriented Graphene Using Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition

Yifei Ma, Jiemin Han, Dewu Yue,* Zhaomin Tong, Mei Wang,* Liantuan Xiao, Suotang Jia, Xuyuan Chen

Inorganic Chemistry (2023)62,13505-13511

Greatly enhanced tunneling electroresistance in ferroelectric tunnel junctions with a double barrier design

Wei Xiao, Xiaohong Zheng *, Hua Hao, Lili Kang , Lei Zhang*,  Zhi Zeng

Npj Computational Materials (2023)9,144

Topological Anderson amorphous insulator

Xiaoyu Cheng, Tiantao Qu, Liantuan Xiao, Suotang Jia, Jun Chen*, Lei Zhang*

Physical Review B (2023)108,L081110

Fractional Quantum Zeno Effect Emerging from Non-Hermitian Physics

Yue Sun, Tao Shi*, Zhiyong Liu, Zhidong Zhang , Liantuan Xiao,Suotang Jia, and Ying Hu*

Physical Review X (2023) 13, 031009

A liquid crystal optical sensor for simple and quantitative determination of dimethyl methylphosphonate using laser speckle

Yuxiang Yan, Ning Bu, Xiaoquan Bai , Mei Wang, Yifei Ma, Suotang Jia , Xuyuan Chen , Zhaomin Tong *

Optics and Lasers in Engineering (2023) 170,07763

The stable conformations and vibronic and cation spectroscopy of 2-ethoxybenzonitrile

Shuxian Li, Yan Zhao, Fuqiang Hu, Yuechun Jiao, Jianming Zhao, Changyong Li*

Journal of Molecular Structure (2023) 1293,136278

Intercalating-inducedsecond-harmonic generationincentrosymmetricmultilayer graphene

GanyingZeng*, ZhenyuFang,ChengbingQin*, LiantuanXiao*,andSuotangJia

Applied Physics Letters (2023) 122,121901

Step-edge controlled fast growth of wafer-scale MoSe2 films by MOCVD

Rui Ji, Jing Liao,, Lintao Li, Rongji Wen, Mengjie Liu, Yifeng Ren,Jianghua Wu,Yunrui Song,Minru Qi,Zhixing Qiao,Liwei Liu, Chengbing Qin*, Yu Deng*, Yongtao Tian*, Suotang Jia,  and Yufeng Hao

Nano Research (2023) 16(7), 9577−9583

Accurate Visualization of Metabolic Aberrations in Cancer Cells by Temperature Mapping with Quantum Coherence Modulation Microscopy

Haitao Zhou*, Wei Yao, Xiaotong Zhou, Shuai Dong, Ruonan Wang, Zhongyuan Guo, Weihua Li,Chengbing Qin*, Liantuan Xiao,* Suotang Jia, Zhifang Wu,* and Sijin Li*

ACS Nano (2023) 17, 8433−8441

Surface terminals reconstruction: The way to widen the output voltage of MXene-based aqueous symmetrical micro-supercapacitors

Yudong Wu, Jimin Fu, Ningning He, Jun Liu, Tao Hua, Chengbing Qin* , and Haibo Hu*

Nano Research  (2023) 16(5), 6780−6788

DevelopmentandindustrialapplicationofLIBSXRFcoal quality analyzer byc ombiningPCA and PLS regression methods

Zhihui Tian,Jiaxuan Li, Shuqing Wang,Yu Bai,Yang Zhao,Lei Zhang*,Peihua Zhang,Zefu Ye,Zhujun Zhu,Wangbao Yin*and Suotang Jia

Journal of Analytical Atomic Spectrometry (2023) 38,1421–1430

Giant tunneling electroresistance in a 2D bilayer-In2Se3-based out-of-plane ferroelectric tunnel junction

Ziqi Han, Chun-Sheng Liu, Xiaohong Zheng*and Lei Zhang*

Physical  Chemistry Chemical Physics,(2023) 25,18158

Spin-tensor Meissner currents of ultracold bosonic gases in an optical lattice

Xiaofan Zhou ,Suotang Jia,and Xi-Wang Luo*

Physical Review A (2023) 108, 013304

The photogalvanic effect induced by quantum spin Hall edge states from firstprinciples calculations

Yaqing Yang, Liwen Zhang, Xiaohong Zheng*, Jun Chen, Liantuan Xiao, Suotang Jia, Lei Zhang*

Physical Chemistry Chemical Physics (2023)25,16363–16370

Roadmap on nonlinear optics–focus on Chinese research

Mengxin Ren, Jingjun Xu*, Pengfei Lan, Peixiang Lu, Zhi-Yuan Li, Li-Hong Hong, Yulei Wang, Zhenxu Bai, Zhiwei Lv, Zhi-Yuan Zhou, Bao-Sen Shi, Yong Zhang, Shining Zhu, Min Xiao,Satoshi Aya, Yan-qing Lu, Huixin Fan, Min Luo, Ning Ye, Zeyuan Sun, Wei-Tao Liu,Shiwei Wu, Qingyun Li, Hui Hu, Yuanlin Zheng, Xianfeng Chen, Xiaoyong Hu,Chuanshan Tian, Zixian Hu, Guixin Li, Yi Hu, Kun Huang, Heping Zeng, Zhen-Ze Li,Hong-Bo Sun, Lei Dong, Runfeng Li, Wenkai Yang,Kebin Shi

Journal of Physics: Photonics (2023)5, 032501

Manipulation of single stored-photon with microwave field based on Rydberg polariton

Jiabei Fan, Hanxiao Zhang, Yuechun Jiao*, Changcheng Li, Jingxu Bai, Jinhui Wu*, Jianming Zhao*, Suotang Jia

Optics Express (2023)31(13),20641-20650

Noise analysis of the atomic superheterodyne receiver based on flat-top laser beams

Zheng Wang, Mingyong Jing*, Peng Zhang, Shaoxin Yuan, Hao Zhang, Linjie Zhang, Liantuan Xiao, Suotang Jia

Optics Express (2023)31(12),19909-19917

Dephasing of ultracold cesium 80D5/2-Rydberg electromagnetically induced transparency

Yuechun Jiao, Liping Hao, Jingxu Bai, Jiabei Fan, Zhengyang Bai*, Weibin Li, Jianming Zhao*, Suotang Jia

Optics Express (2023)31(5),7545-7553

Vibronic and Cationic Features of 2-Fluorobenzonitrile and 3-Fluorobenzonitrile Studied by REMPI and MATI Spectroscopy and Franck–Condon Simulations

Shuxian Li, Yan Zhao*, Yuechun Jiao, Jianming Zhao, Changyong Li*, Suotang Jia

molecules (2023)28,4702

High frequency near-infrared up-conversion single-photon imaging based on the quantum compressed sensing

Huidan Bai, Shuxiao Wu, Zhaixing Qiao, Jianyong Hu*, Ruiyun Chen, Chengbing Qin, Guofeng Zhang, Liantuan Xiao*, Suotang Jia

Optics Express (2023)31(5),7564-7571

Fast-response photothermal bilayer actuator based on poly(N-isopropylacrylamide)–graphene oxide–hydroxyethyl methacrylate/polydimethylsiloxane

Shun Li, Zhuo Cai, Jiemin Han, Yifei Ma*, Zhaomin Tong, Mei Wang*, Liantuan Xiao, Suotang Jia, Xuyuan Chen

RSC Advances (2023)13, 18090–18098

Enhancing the Sensitivity of Atom-Based Microwave-Field Electrometry Using a Mach-Zehnder Interferometer

Wenguang Yang, Minyong Jing, Hao Zhang*, Linjie Zhang*, Liantuan Xiao,Suotang Jia

Physical Review Applied  (2023)19, 064021

Assessment of vibrational-translational relaxation dynamics of in a wet-nitrogen matrix through QEPAS

Mariagrazia Olivieri, Marilena Giglio, Stefano Dello Russo, Giansergio Menduni,Andrea Zifarelli, Pietro Patimisco, Angelo Sampaolo, Hongpeng Wu, Lei Dong*,Vincenzo Spagnolo*

Photoacoustics (2023)31,100518

Super-elastic and mechanically durable MXene-based nanocomposite aerogels enabled by interfacial engineering with dual crosslinking strategy

Yan Sun, Xin Yang, Ruonan Ding4, Sung Yong Hong, Jinwoo Lee, Zongfu An, Mei Wang, Yifei Ma, Jae-Do Nam, and Jonghwan Suhr*

Nano Research  (2023)16(5), 8025-8035

Quartz-enhanced photoacoustic spectroscopy (QEPAS) and Beat Frequency-QEPAS techniques for air pollutants detection: A comparison in terms of sensitivity and acquisition time

Biao Li, Giansergio Menduni, Marilena Giglio, Pietro Patimisco, Angelo Sampaolo, Andrea Zifarelli, Hongpeng Wu, Tingting Wei, Vincenzo Spagnolo*, Lei Dong*

Photoacoustics  (2023) 31,100479

A facile salt-templating synthesis route of bamboo-derived hierarchical porous carbon for supercapacitor applications

Tan Binh Nguyen, Bumyong Yoon, Trong Danh Nguyen, Eunyoung Oh, Yifei Ma,Mei Wang, Jonghwan Suhr*

Carbon  (2023) 206,383–391

Non-contact bacterial identification and decontamination based on laser-induced breakdown spectroscopy

Jiahui Liang, Shuqing Wang, Xuebin Luo, Yan Zhang, Fei Chen, Ziqi Mi, Lei Zhang*, Gang Wang, Wanfei Zhang, Zhenrong Liu, Xiaofei Ma, Zefu Ye,Zhujun Zhu, Wangbao Yin*, Suotang Jia

Journal of Photochemistry and Photobiology B- Biology  (2023) 244,112719

Methane and ethane detection from natural gas level down to trace concentrations using a compact mid-IR LITES sensor based on univariate calibration

Andrea Zifarelli, Angelo Sampaolo*, Pietro Patimisco, Marilena Giglio,Miguel Gonzalez, Hongpeng Wu, Lei Dong, Vincenzo Spagnolo

Photoacoustics  (2023) 29,100448

Measurement of methane, nitrous oxide and ammonia in atmosphere with a compact quartz-enhanced photoacoustic sensor

Giansergio Menduni, Andrea Zifarelli, Elena Kniazeva, Stefano Dello Russo,Ada Cristina Ranieri, Ezio Ranieri, Pietro Patimisco, Angelo Sampaolo, Marilena Giglio, Fabrizio Manassero, Elio Dinuccio, Giorgio Provolo, Hongpeng Wu, Dong Lei,Vincenzo Spagnolo*

Sensors and Actuators: B Chemical  (2023) 375, 132953

Characterization of H2S QEPAS detection in methane-based gas leaks dispersed into environment

Mariagrazia Olivieri, Giansergio Menduni, Marilena Giglio, Angelo Sampaolo*, Pietro Patimisco, Hongpeng Wu, Lei Dong, Vincenzo Spagnolo

Photoacoustics  (2023)29, 100438

Trace photoacoustic SO2 gas sensor in SF6 utilizing a 266 nm UV laser and an acousto-optic power stabilizer

Baisong Chen, Haokun Li,Xiaoming Zhao, Miao Cao, Kun Cheng, Xiaopeng Shao, Hongpeng Wu, Lei Dong, Xukun Yin*

Optics Express (2023)31(4),6974-6981

Ppb-level mid-IR quartz-enhanced photoacoustic sensor for sarin simulant detection using a T-shaped tuning fork

Zhijin Shang, Hongpeng Wu, Shangzhi Li, Gang Wang, Angelo Sampaolo, Pietro Patimisco, Vincenzo Spagnolo, Lei Dong*

Sensors and Actuators: B Chemical  (2023)390, 133937

Noninvasive Skin Respiration (CO2) Measurement Based on Quartz-Enhanced Photoacoustic Spectroscopy

Biao Li, Hongpeng Wu, Chaofan Feng, Suotang Jia, Lei Dong*

Analytical Chemistry  (2023)95, 6138-6144

Methodology and applications of acousto-electric analogy in photoacoustic cell design for trace gas analysis

Xiaoli Liu, Hongpeng Wu, Lei Dong*

Photoacoustics (2023)30,100475

Study on the radiation and self-absorption characteristics of plasma under various background gases

Junxiao Wang, Zhenrong Liu, Liping Zhu, Zhen Song, Yan Zhang, Lei Zhang*, Wanfei Zhang, Gang Wang, Zefu Ye, Zhujun Zhu, Wangbao Yin*, Suotang Jia

Optics Express (2023)31(10),16423

Topological Atomic Spin Wave Lattices by Dissipative Couplings

Dongdong Hao, Lin Wang, Xingda Lu, Xuzhen Cao, Suotang Jia, Ying Hu*, Yanhong Xiao*

Physical Review Letters (2023)130, 153602

Creation and Control of Vortex-Beam Arrays in Atomic Vapor

Jinpeng Yuan, Hengfei Zhang, Chaohua Wu, Gang Chen,* Lirong Wang*, Liantuan Xiao,Suotang Jia

Laser & Photonics Reviews (2023)2200667

Characterization of two-photon interference between a weak coherent state and a heralded single photon state

Aojie Xu, Lifeng Duan, Lirong Wang*, Yun Zhang*

Optics Express (2023)31(4),5662

Geometric pattern evolution of photonic graphene in coherent atomic medium

Hengfei Zhang, Jinpeng Yuan*, Liantuan Xiao, Suotang Jia, Lirong Wang*

Optics Express (2023)31(7),11335

Identification of orbital angular momentum using atom-based spatial self-phase modulation

Wei Gao, Sandan Wang, Jinpeng Yuan*, Liantuan Xiao, Suotang Jia, Lirong Wang*

Optics Express (2023)31(9),13528

Manipulation of the orbital angular momentum via four-wave mixing in Rb vapor

Ning Liu Xuewen Wang, Jinpeng Yuan*, Liantuan Xiao, Suotang Jia, Lirong Wang*

Laser Physics Letters (2023)20,035204

Spatial mapping of the polarization-resolved spectrum based on vector-beam-assisted nondegenerate four-wave mixing

Xuewen Wang, Jinpeng Yuan, Liantuan Xiao, Suotang Jia,Lirong Wang*

Optics Letters (2023)48(2),303-306

Ultrafast laser induced charge migration with de- and re-coherences in polyatomic molecules: A general method with application to pyrene

HuiMin Ma, Jörn Manz, HuiHui Wang*, YiJing Yan, Yonggang Yang*

The Journal of Chemical Physics (2023)158, 124306

Ultrafast charge migration in ionized iodo-alkyne chain I(CC)nH+

Yuan Meng, Huihui Wang*, Yichi Zhang, Yonggang Yang

AIP Advances (2023)13,045301

Synthesizing Metal Oxide Semiconductors on Doped Si/SiO2 Flexible Fiber Substrates for Wearable Gas Sensing

Feng Niu, Fugong Zhou, Zhixun Wang, Lei Wei*, Jie Hu, Lei Dong*, Yifei Ma, Mei Wang, Suotang Jia, Xuyuan Chen, Zhaomin Tong*

Research (2023)6,Article 0100

Ultra-repeatability measurement of calorific value of coal by NIRS-XRF

Rui Gao, Jiaxuan Li, Shuqing Wang, Yan Zhang, Lei Zhang*, Zefu Ye, Zhujun Zhu, Wangbao Yin*, Suotang Jia

Analytical Methods (2023)15,1674

Equal-intensity beam splitter realization by wire grid polarizers for passive laser speckle reduction

Zhaoxia Fan, Jinjia Liu, Yifei Ma, Mei Wang, Suotang Jia,Xuyuan Chen,  Zhaomin Tong*

Applied Optics (2023)62(11),2862

Collective dynamics of the unbalanced three-level Dicke model

Jingtao Fan*, Suotang Jia

Physical Review A (2023)107, 033711

Giant tunnel electroresistance in two-dimensional ferroelectric tunnel junctions constructed with a Sc2CO2/In2Se3 van derWaals ferroelectric heterostructure

Aijie Xie,  Hua Hao, Chun-Sheng Liu, Xiaohong Zheng*, Lei Zhang*,  Zhi Zeng

Physical Review B (2023)107,115427

Pressure Sensor Based on a Lumpily Pyramidal Vertical Graphene Film with a Broad Sensing Range and High Sensitivity

Yifei Ma, Ke Zhao, Jiemin Han, Bingkang Han, Mei Wang*, Zhaomin Tong, Jonghwan Suhr,Liantuan Xiao, Suotang Jia, and Xuyuan Chen

ACS Applied Materials &Interfaces (2023)15,13813-13821

Ti3C2Tx MXene/graphene oxide/Co3O4 nanorods aerogels with tunable and broadband electromagnetic wave absorption

Zhuo Cai, Yifei Ma*, Ke Zhao, Micun Yun, Xinyu Wang, Zhaomin Tong, Mei Wang*, Jonghwan Suhr, Liantuan Xiao, Suotang Jia, Xuyuan Chen

Chemical Engineering Journal (2023)462,142042

Morphology-dependent resonance induced optical forces in a multiple-sphere system

Huanhuan Wang, zhenyu Han, Lei Zhang, Jun Chen*

Optics Express (2023) 31(6), 9996

Study on direct identification of bacteria by laserinduced breakdown spectroscopy

Ziqi Mi, Shuqing Wang, Xiaofei Ma, Yan Zhang, Jiahui Liang, Fei Chen, Lei Zhang *,  Gang Wang, Wanfei Zhang,  Zhenrong Liu, Xuebin Luo, Zefu Ye, Zhujun Zhu, Wangbao Yin*, Suotang Jia

Analytical Methods (2023)15, 297

Testing universality of Feynman-Tan relation in interacting Bose gases using high-order Bragg spectra

Yunfei Wang, Huiying Du, Yuqing Li*, Feng Mei, Ying Hu, Liantuan Xiao, JieMa*, Suotang Jia

Light: Science & Applications (2023)12,50

Mesoporous Cobalt Oxide (CoOx) Nanowires with Different Aspect Ratios for High Performance Hybrid Supercapacitors

Haomin Ji, Yifei Ma* , Zhuo Cai, Micun Yun, Jiemin Han, Zhaomin Tong, Mei Wang* , Jonghwan Suhr, Liantuan Xiao, Suotang Jia, Xuyuan Chen

Nanomaterials (2023)13, 749

High-repetition rate acousto-optic gated SAF-LIBS for quantitative analysis

Jiaxuan Li,  Jiajia Hou, Wanfei Zhang, Yang Zhao, Fei Chen, Shuqing Wang, Lei Zhang*, Gang Wang, Xiaofei Ma, Zhenrong Liu, Xuebin Luo, Wangbao Yin*, Suotang Jia

Optics and Lasers in Engineering (2023)160, 107231

Fate of the reentrant localization phenomenon in the one-dimensional dimerized quasiperiodic chain with long-range hopping

Haoyu Wang, Xiaohong Zheng, Jun Chen*,  Liantuan Xiao, Suotang Jia, Lei Zhang*

Physical Review B (2023)107, 075128

Reentrant quantum spin Hall effect in the presence of an exchange field

Xiaoyu Cheng, Xiaohong Zheng, Jun Chen* , Liantuan Xiao, Suotang Jia, Lei Zhang*

Physical Review B (2023)107, 035117

Exploring interacting topological insulator in the extended Su-Schrieffer-Heeger model

Xiaofan Zhou, Jian-Song Pan* , Suotang Jia

Physical Review B (2023)107, 054105

Highly Sensitive and Flexible Capacitive Pressure Sensors Based on Vertical Graphene and Micro-Pyramidal Dielectric Layer

Ke Zhao, Jiemin Han , Yifei Ma* , Zhaomin Tong, Jonghwan Suhr, Mei Wang* , Liantuan Xiao, Suotang Jia, Xuyuan Chen

Nanomaterials (2023)13, 701

Multifunctional MXene/holey graphene films for electromagnetic interference shielding, Joule heating, and photothermal conversion

Zhuo Cai, Yifei Ma*, Micun Yun, Mei Wang*, Zhaomin Tong, Jonghwan Suhr, Liantuan Xiao, Suotang Jia, Xuyuan Chen

Composites Part B (2023) 251, 110477

Multipole Method Analysis of Waveguides Based on Graphene-Coated Double Elliptical and Cylindrical Parallel Nanowires

Du Yida, Li Ning, Xue Wenrui*, Li Huihui, Zhang Yue1,Li Changyong

Acta Optica Sinica (2023)43(22),2213002

Dynamically Tunable Infrared Ultra-wideband Absorber Based on Vanadium Dioxide

Chen Yuting, Xue Wenrui*, Zhang Jing, Fan Haotian, Li Changyong

Chinese Journal of Lasers (2023)50(19), 1913001

Infrared Ultra-Wide-Band Absorber Based on VO2, NaF, and TiO2

Chen Yuting, Xue Wenrui*, Zhang Jing, Fan Haotian, Li Changyong

Chinese Journal of Lasers (2023)50(6), 0613001

Highly stable analysis of coal calorific value using combined NIRS-XRF

Jianchao Song, Lei Zhang*, Weiguang Ma, Wangbao Yin*, Suotang Jia

Optics and Precision Engineering (2023)31(13),1880

Broadband radio frequency signal measurement based on quantum compression sensing

Yanrui Han,Wei Li, Yanhua Zang, Changgang Yang, Ruiuun Chen, Guofeng Zhang, Chengbing Qin, Jianyong Hu*,Liantuan Xiao

Acta Optica Sinica (2023)72(16),160301

Advances in UAV Laser Monitoring Technology for Pollutant Gases

Wang Gang, Wu Hongpeng, Liao Jielin, Wei Yongfeng, Qiao Jianbo, Dong Lei*

Acta Optica Sinica (2023)43(18),1899912

Electric field intensity measurement by using doublet electromagnetically induced transparency of cold Rb Rydberg atoms

Ting Gong, Shuai Shi, Zhonghua Ji*, Guqing Guo, Xiaocong Sun,YaliTian, Xuanbing Qiu, Chuanliang Li,Yanting Zhao, Suotang Jia

Chinese Physics B (2023)32,103202

High efficient Raman sideband cooling and strong three-body recombination of atoms

Yuqing Li, Zhennan Liu, Yunfei Wang, Jizhou Wu*, Wenliang Liu, Yongming Fu, Peng Li, Jie Ma, Liantuan Xiao, Suotang Jia

Chinese Physics B (2023)32, 103701

Dual⁃Drive Mach⁃Zehnder Modulator⁃Based Laser Ranging Technology

Zhang Bofeng, Zhao Gang*, Yan Xiaojuan, Ma Weiguang*

中国激光 (2023)50(2),0204001

Effective Slowing and Trapping of Cs Atoms in an Ultrahigh-Vacuum Apparatus

Li Yuqing, Du Huiying, Wang Yunfei, Wu Jizhou, Liu Wenliang, Li Peng, Fu Yongming, Ma Jie*, Xiao Liantuan, Jia Suotang

Laser & Optoelectronics Progress (2023)60(17),1736001

Microwave Electric Fields Measurement with One-dimensional Standing-wave Fields Based on Rydberg Atoms

Ke Li, Jianfei Tian, Mingyong Jing, Linjie Zhang

Acta Photonica Sinica (2023)52(9),0902001

Rational design of graphite carbon nitride-decorated zinc oxide nanoarrays on three-dimensional nickel foam for the efficient production of reactive oxygen species through stirring- promoted piezo–photocatalysis

Zeqian Ren, Jinwei Xie, Xiu Li, Lixia Guo, Qiwei Zhang, Jizhou Wua, Yuqing Li, Wenliang Liu, Peng Li, Yongming Fu*, Kunyu Zhao*, Jie Ma*

Journal of Colloid and Interface Science (2023) 632,271–284

Effect of Fluorine Substituion on Ionization Energy of Benzene Derivatives

Shuyao Cai, Changyong Li*

Spectroscopy and Spectral Analysis (2023)43(7),101-102

Effect of Methyl Substitution on Molecular Ionization Energy

Duo Feng, Changyong Li*

Spectroscopy and Spectral Analysis (2023)43(7),99-100

Spectral Simulation of  REMPI and MATI for p-Methoxyphenylacetonitrile

Fuqiang Hu, Junwei Li, Lin Wang, Shuxian Li, Changyong Li*

Spectroscopy and Spectral Analysis (2023)43(7),95-96

Development of miniaturized SAF-LIBS with high repetition rate acousto-optic gating for quantitative analysis

Fei Chen, Jiajia Hou, Gang Wang, Yang Zhao, Jiaxuan Li, Shuqing Wang, Lei Zhang*, Wanfei Zhang, Xiaofei Ma, Zhenrong Liu, Xuebin Luo, Wangbao Yin *, Suotang Jia

Plasma Science and Technology (2023)25, 015510 (8pp)

Photogalvanic effect induced charge and spin photocurrent in group-V monolayer systems

Liwen Zhang, Yaqing Yang, Jun Chen, Lei Zhang*

Frontiers of Physics  (2023)18(6),62301

Photonic graphene with reconfigurable geometric structures in coherent atomic ensembles

Fuqiang Niu, Hengfei Zhang, Jinpeng Yuan*, Liantuan Xiao, Suotang Jia, Lirong Wang*

Frontiers of Physics  (2023)18(5),52304

High Sensitive Detection of Trace Gas Based on Photoacoustic Spectroscopy via a Hammer-shaped Quartz Tuning Fork

Zheng Chen, Bo Sun, Lei Dong, Hongpeng Wu*

Acta Photonica Sinica  (2023)52(3),0352122

Preparation of ultra-cold (36D5/2  6S1/2) Rydberg molecule and measurement of its permanent electric dipole moment

yuechun Jiao, Jingxu Bai , Rong Song, xiaoxuan Han, Jianming Zhao*

Acta Physica Sinica  (2023)72(3),033202

Atom-based power-frequency electric field measurement using the radio-frequency-modulated Rydberg spectroscopy

Weixin Liu, Linjie Zhang*,Tao Wang*

Chinese Physics B  (2023)32, 053203

Recent Advances of Photoacoustic Imaging Technology in Biomedicine( Invited)

Xiaowen Shen, Hongpeng Wu, Lei Dong

Acta Photonica Sinica  (2023)52(3),0352105

Floquet scattering through a parity-time symmetric oscillating potential

Xuzhen Cao, Zhaoxin Liang*, Ying Hu*

Chinese Physics B  (2023)32(3),030302

Power Frequency Electric Field Measurement Based on Rydberg Atoms

Cui Shaiwei,Peng Wenxin, Li Songnong, Jiang Yuan, Ji Zhonghua*, Zhao Yanting

High Voltage Engineering  (2023)49(2)644-650

Remote Sensor System of Multi-component Gas Based on Wavelength Modulation Spectroscopy(Invited)

Jiang Yuan, Zheng Ruijian, Xu Xinke, Ren Longyang, Zhao Gang, Zhao Yanting*, Ma Weiguang*

Acta Photonica Sinica (2023)52(3),0352114

Nanofiber Methane Sensor Based on TDLAS Technology

Wang Shuo, Jiang Yuan, Cui Shuaiwei, Su Dianqiang, Ji Zhonghua, Peng Wenxin, Zhao Yanting*

激光与光电子学进展 (2023)60(6)06280

Development and Application of LIBS-XRF Coupled Multi-spectrum Coal Quality Analyser( Invited)

Zhihui Tian, Shuqing Wang, Lei Zhang*,  Peihua Zhang, Zefu Ye,Zhujun Zhu, Lei Dong, Weiguang Ma,  Wangbao Yin*

Acta Photonica Sinica (2023)52(3),0352109

Precision Measurement of Electric Fields Based on Rydberg Atoms

Yanjie Tong, Hongmei Yan , Mingyong Jing, Hao Zhang, Linjie Zhang*

Navigation and Control (2023)21(5/6),163

Facile fabrication of microstructured surface using laser speckle for high-sensitivity capacitive pressure sensors

Zhaomin Tong*, Changyuan Sun, yifei Ma, Mei Wang, Suotang Jia, Xuyuan Chen

Science China-Technological Sciences (2023)66(1),155–164

苯乙腈的单色共振增强双光子电离光谱及其 Franck-Condon模拟

王林,李淑贤,李军伟,焦月春,杨勇刚,赵建明,李昌勇*

物理学报 (2023)  72(13),133301

超分辨荧光显微成像的若干研究进展

卫奥尼,秦成兵*,董帅,孟新钦,宋蕴睿,李向东,梁喜龙,张国峰,陈瑞云,胡建勇,杨志春,霍建忠,肖连团*,贾锁堂

激光与光电子学进展 (2023) 60(11) 1106012