欢迎访问山西大学激光光谱研究所
2021(108)

Non-Hermiticity-induced reentrant localization in a quasiperiodic lattice

ChaohuaWu, Jingtao Fan*, Gang Chen*, Suotang Jia

New Journal of Physics (2021)23, 123048

Photostable fluorescent molecules on layered hexagonal boron nitride: Ideal single-photon sources at room temperature

Shuangping Han, Chengbing Qin*, Yunrui Song, Shuai Dong, Yu Lei, Shen Wang,Xingliang Su, Aoni Wei, Xiangdong Li, Guofeng Zhang, Ruiyun Chen, Jianyong Hu, Liantuan Xiao*, Suotang Jia

The Journal of Chemical Physics (2021)155, 244301

Microwave two-photon spectroscopy of cesium Rydberg atoms

Yongmei Xue, Yuechun Jiao, Liping Hao, Jianming Zhao*

Optics Express (2021)29(26),43827

Development of a Doppler-broadened NICE-OHMS system for trace gas detection based on a single sideband phase modulator

Jianxin Liu, Gang Zhao, Weiguang Ma, Ove Axner

Optics Express (2021)29(26),42411

Near-Field Energy Transfer between Graphene and Magneto-Optic Media

Gaomin Tang*,  Lei Zhang, Yong Zhang , Jun Chen*, C. T. Chan

Physical Review Letters (2021)127, 247401

3D Hinge Transport in Acoustic Higher-Order Topological Insulators

Qiang Wei, Xuewei Zhang, Weiyin Deng, Jiuyang Lu, Xueqin Huang, Mou Yan, Gang Chen*,  Zhengyou Liu*, Suotang Jia

Physical Review Letters (2021)127,255501

Kinetic Evolution of Laser Ablating Alloy Materials

Junxiao Wang, Yang Zhao, Lei Zhang*, Shuqing Wang, Maogen Su, Duixiong Sun, Qi Min, Weiguang Ma, Wangbao Yin*, Suotang Jia

Frontiers in Physics (2021)9,812283

Organic dye concentration monitoring through an optical microfiber enabled by multiwalled carbon nanotubes

Dandan Sun, Yaohui Hao, Yongming Fu, Jie Ma*

Journal of the Optical Society of America B (2021)38(12), F178

Morphology engineering of type-II heterojunction nanoarrays for improved sonophotocatalytic capability

Lixia Guo, Yaodong Chen, Zeqian Ren, Xiu Li, Qiwei Zhang, Jizhou Wu,Yuqing Li, Wenliang Liu, Peng Li, Yongming Fu*, Jie Ma*

Ultrasonics Sonochemistry (2021)81,105849

Surface modification on copper particles toward graphene reinforced copper matrix composites for electrical engineering application

Shengcheng Shu, Qiang Zhang, Joerg Ihde, Qilong Yuan, Wen Dai, Mingliang Wu, Dan Dai, Ke Yang, Bo Wang, Chen Xue, Hongbing Ma, Xu Zhang, Jiemin Han, Xuyuan Cheng, Cheng-Te Lin*, Wanbin Ren*, Yifei Ma*, Nan Jiang*

Journal of Alloys and Compounds (2021)891,162058

3D printing of free-standing Ti3C2Tx/PEO architecture for electromagnetic interference shielding

Sung Yong Hong, Yan Sun, Jinwoo Lee, Ma Yifei ,Mei Wang, Jae-Do Nam,Jonghwan Suhr*

Polymer (2021)236,124312

High and flat spectral responsivity of quartz tuning fork used as infrared photodetector in tunable diode laser spectroscopy

Tingting Wei,  Andrea Zifarelli, Stefano Dello Russo, Hongpeng Wu, Giansergio Menduni, Pietro Patimisco, Angelo Sampaolo, Vincenzo Spagnolo*,  Lei Dong*

Applied Physics Reviews (2021)8, 041409

Adiabaticity in state preparation for spin squeezing of large atom ensembles

Shenchao Jin, Han Bao, Junlei Duan, Xingda Lu, Mingfeng Wang, Kaifeng Zhao, Heng Shen*, Yanhong Xiao*

Photonics Research (2021)9(11),2318

Quantum superposition demonstrated higherorder topological bound states in the continuum

Yao Wang, Biye Xie, Yongheng Lu, Yijun Chang, Hongfei Wang, Jun Gao, Zhiqiang Jiao, Zhen Feng, Xiaoyun Xu, Feng Mei*, Suotang Jia, Minghui Lu*, Xianmin Jin*

Light: Science & Applications (2021) 10,173

Pole analysis of EIT-AT spectrum with Rydberg atoms

Meng Shi, Yuechun Jiao, Jianming Zhao*

Optics Express (2021)29(23),37253

Observation of blackbody radiation enhanced superradiance in ultracold Rydberg gases

LipingHao, Zhengyang Bai*, Jingxu Bai, SuyingBai, Yuechun Jiao,Guoxiang Huang, Jianming Zhao*, WeibinLi*, Suotang Jia

New Journal of Physics (2021)23,083017

Great enhancement on two-photon photoluminescence imaging contrast of Au nanoparticles via double-pulse femtosecond laser excitation with controlled phase differences

Yao Li, Chengbing Qin*,Yunrui Song, Hongyan Yan, Shuangping Han, Haitao Zhou, Aoni Wei,Guofeng Zhang, Ruiyun Chen, Jianyong Hu,Mingyong Jing, Liantuan Xiao*, Suotang Jia

Optics Express (2021)29(15),22855-22866

The unified quantum mechanical structure of tubular molecular rotors with multiple equivalent global minimum structures: the 18*C2h - D9d case of La-[B2@B18]-La

Xiaoqin Lu, Yuan Man,  Vincent Ruß, Yonghong Xu, Yonggang Yang*, Sidian Li*

Physical Chemistry Chemical Physics (2021)23,19146–19149

Engineering and Microscopic Mechanism of Quantum Emitters Induced by Heavy Ions in hBN

Rui Gu, Lei Wang, Huiping Zhu, Shuangping Han, Yurong Bai, Xuewen Zhang, Bo Li* , Chengbing Qin*,  Jie Liu, Gang Guo, Xiaoting Shan, Guodong Xiong, Jiantou Gao, Chaohui He, Zhengsheng Han,* Xinyu Liu, Fazhan Zhao

ACS Photonics (2021)8,2912-2922

Determination of the oscillation frequency in a strongly damped  dipole trap by control of spin current

Ningxuan Zheng, Wenliang Liu, Hui Tang, Yuqing Li, Peng Li, Yongming Fu, Jizhou Wu, Jie Ma*,  Wenxian Zhang*, Liantuan Xiao, Suotang Jia

Applied Physics Letters  (2021) 119, 164001

Piezotronics boosted plasmonic localization and hot electron injection of coralline-like Ag/BaTiO3 nanoarrays for photocatalytic application

Yongming Fu, Zeqian Ren, Lixia Guo, Xiu Li, Yuqing Li, Wenliang Liu, Peng Li, Jizhou Wu*, Jie Ma*

Journal of Materials Chemistry C  (2021) 9,12596

Fast, simple, all-optical production of sodium spinor condensates

Wenliang Liu, Ningxuan Zheng, Xiaofeng Wang, Jing Xu, Yuqing Li,Vladimir B Sovkov, Peng Li, Yongming Fu, Jizhou Wu* ,Jie Ma*, Liantuan Xiao,Suotang Jia

Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics (2021) 54,155501

Nonlinear laser-induced frequency shift in a 23Na spin-1 condensate

Ningxuan Zheng, Wenliang Liu*,  Vladimir B Sovkov,Jing Xu, Guiyuan Ge, Yuqing Li,  Peng Li, Yongming Fu, Jizhou Wu*, Jie Ma*,  Liantuan Xiao, Suotang Jia

Optics Express (2021) 29(21),32892

Criteria for Assessing the Interlayer Coupling of van der Waals Heterostructures Using Ultrafast Pum-Probe Photoluminescence Spectroscopy

Shuangping Han, Xilong Liang, Chengbing Qin,* Yan Gao, Yunrui Song, Shen Wang, Xingliang Su,Guofeng Zhang, Ruiyun Chen, Jianyong Hu, Mingyong Jing, Liantuan Xiao,* Suotang Jia

ACS Nano (2021)15,12966-127974

Electronic energy transfer in single conjugated polymer molecules revealed by phase-modulated pulse-pair controlled single molecule spectroscopy

Ruiyun Chen*, Yao Li, Wenling Guan, Guofeng Zhang, Chengbing Qin, Jianyong Hu, Liantuan Xiao*, Suotang Jia

AIP Advances (2021)11, 075319

Dynamical characterization of quadrupole topological phases in superconducting circuits

Chaohua Wu, Xin Guan, Jingtao Fan*, Gang Chen*, Suotang Jia

Physical Review A (2021)104,022601

Nonlinearity-induced nanoparticle circumgyration at sub-diffraction scale

Yaqiang Qin, Lei-Ming Zhou,Lu Huang, Yunfeng Jin, Hao Shi, Shali Shi,Honglian Guo, Liantuan Xiao,Yuanjie Yang*, Cheng-Wei Qiu* ,Yuqiang Jiang*

Nature Communications (2021)12,3722

Laser-Induced Electron Symmetry Restoration in Oriented Molecules Made Simple

ChunMei Liu, Jörn Manz, Jean Christophe Tremblay*

Journal of Physical Chemistry Letters (2021)12,4421-4427

Electron Symmetry Breaking during Attosecond Charge Migration Induced by Laser Pulses: Point Group Analyses for Quantum Dynamics

Dietrich Haase, Gunter Hermann, Jörn Manz *, Vincent Pohl, Jean Christophe Tremblay

Symmetry (2021)13,205

Optical feedback linear cavity enhanced absorption spectroscopy

Jianfei Tian, Gang Zhao*,  Adam J. Fleisher, Weiguang Ma*, Suotang Jia

Optics Express (2021)29(17),26831

Holey graphene interpenetrating networks for boosting high-capacitive Co3O4 electrodes via an electrophoretic deposition process

Micun Yun, Yifei Ma*, Zhuo Cai, Haomin Jia, Jiemin Han ,Mei Wang*, Zhaomin Tong, Liantuan Xiao, Suotang Jia, Xuyuan Chen*

Ceramics International (2021)47,27210-27216

Efficient, Stable, and Photoluminescence Intermittency-Free CdSe-Based Quantum Dots in the Full-Color Range

Changgang Yang, Ruilin Xiao, Sirong Zhou, Yonggang Yang, Guofeng Zhang* , Bin Li, Wenli Guo, Xue Han, Danhong Wang, Xiuqing Bai, Jialu Li, Ruiyun Chen, Chengbing Qin, Jianyong Hu, Liheng Feng, Liantuan Xiao*, Suotang Jia

ACS Photonics (2021)8,2538-2547

Tunable optical vortex array in a two-dimensional electromagnetically induced atomic lattice

Jinpeng Yuan, Hengfei Zhang, Chaohua Wu, Lirong Wang*, Liantuan Xiao, Suotang Jia

Optics Letters (2021)46(17),4184

Characterization of rubidium thin cell properties with sandwiched structure using a multipath interferometer with an optical frequency comb

Sandan Wang, Jinpeng Yuan, Lirong Wang*, Liantuan Xiao, Suotang Jia

Optics Letters (2021)46(17),4284

Measurement of the quantum defects of  85Rb P and F-series via microwave-assisted electromagnetically induced transparency spectroscopy

Shaohua Li, Jinpeng Yuan*, Lirong Wang*, Liantuan Xiao, Suotang Jia

Results in Physics (2021)29,104728

Collectively Encoded Rydberg Qubit

Nicholas L. R. Spong, Yuechun Jiao,  Oliver D.W. Hughes, Kevin J.Weatherill, Igor Lesanovsky, Charles S. Adams*

Physical Review Letters (2021)127, 063604

Coherent Interference Fringes of Two-Photon Photoluminescence in Individual Au Nanoparticles: The Critical Role of the Intermediate State

Yao Li , Yonggang Yang , Chengbing Qin* ,Yunrui Song, Shuangping Han, Guofeng Zhang ,Ruiyun Chen, Jianyong Hu, Liantuan Xiao*,and Suotang Jia

Physical Review Letters (2021)127, 073902

Equal-intensity beam splitter fabricated by segmented half-wave plate for passive laser speckle reduction

Zhaomin Tong,* Yuxiang Yan,Yifei Ma, Mei Wang, Suotang Jia, Xuyuan Chen

Optics Letters (2021)46(15),3965-3968

3D Ta3N5 thin film confined-growth Co nanoparticles for efficient bifunction electrolyzed water

Yuanfeng Gao, Zhaomin Tong, Xiujun Fan*

Electrochimica Acta (2021)390,138797

Antichiral edge states and hinge states based on the Haldane model

Xiaoyu Cheng , Jun Chen* , Lei Zhang*,  Liantuan Xiao, Suotang Jia

Physical Review B (2021)104, L081401

Pure spin current generation with photogalvanic effect in graphene interconnect junctions

Yan-Hong Zhou, Shaohui Yu, Yuejun Li, Xin Luo, Xiaohong Zheng* and Lei Zhang*

Nanophotonics (2021))10(6), 1701–1709

Giant tunneling electroresistance arising from reversible partial barrier metallization in the NaTiO3/BaTiO3/LaTiO3 ferroelectric tunnel junction

Wei Xiao, Lili Kang, Hua Hao, Yanhong Zhou, Lei Zhang* ,  Xiaohong Zheng *, Zhi Zeng

Physical Chemistry Chemical Physics (2021) 23,16349

Simultaneous measurement of temperature and relative humidity based on a twisted microfiber coated with nanomaterials

Dandan Sun, Shaomin Xu, Shan Liu, Yongming Fu, Jie Ma*

Applied Optics (2021) 60(13),3849-3855

All-optical tunable high-order Gaussian beam splitter based on a periodic dielectric atomic structure

Hengfei Zhang, Jinpeng Yuan*, Shichao Dong, Chaohua Wu, Lirong Wang*, Liantuan Xiao, Suotang Jia

Optics Express (2021) 29(16),25439-25448

Nonreciprocity and Quantum Correlations of Light Transport in Hot Atoms via Reservoir Engineering

Xingda Lu, Wanxia Cao, Wei Yi, Heng Shen,Yanhong Xiao*

Physical Review Letters (2021)126, 223603

Intensity noise self-suppression in a high-efficiency doubly resonant sum frequency mixing red laser

Wei Tan, Weiguang Ma,  Zhaojun Liu*, Xiaojuan Yan, Xiaodong Qiu, Xingyu Zhang

Optics Communications (2020)458,124680

Frequency stabilization of a quantum cascade laser by weak resonant feedback from a Fabry–Perot cavity

Gang Zhao, Jianfei Tian, Joseph T. Hodges, Adam J. Fleisher*

Optics Letters (2021)46(13),3057

Nonequilibrium characterization of equilibrium correlated quantum phases

Long Zhang, Lin Zhang, Ying Hu, Sen Niu, Xiong-Jun Liu*

Physical Review B (2021)103,224308

Effect of chemical structure on the ultrafast spin dynamics in core-excited states

Vladislav Kochetov, Huihui Wang, Sergey I. Bokarev*

The Journal of Chemical Physics (2020)153,044304

Experimental observation of non-Abelian topological charges and edge states

Qinghua Guo, Tianshu Jiang, Ruo-Yang Zhang, Lei Zhang, Zhao-Qing Zhang, Biao Yang*, Shuang Zhang*, C. T. Chan*

Nature (2021)594,195

Reversible engineering of spin–orbit splitting in monolayer MoS2 via laser irradiation under controlled gas atmospheres

Xilong Liang, Chengbing Qin*, Yan Gao, Shuangping Han, Guofeng Zhang, Ruiyun Chen, Jianyong Hu, Liantuan Xiao*, Suotang Jia

Nanoscale (2021)13, 8966–8975

Direct Z-scheme heterojunction of ZnO/MoS2 nanoarrays realized by flowing-induced piezoelectric field for enhanced sunlight photocatalytic performances

Yongming Fu, Zeqian Ren, Jizhou Wu,Yuqing Li, Wenliang Liu, Peng Li,Lili Xing Jie Ma*, Hong Wang*, Xinyu Xue*

Applied Catalysis B: Environmental (2021) 285,119785

Distinction of electromagnetically induced transparency and Autler-Towners splitting in a Rydberg-involved ladder-type cold atom system

Zhonghua Ji*,Yuechun Jiao, Yongmei Xue, Liping Hao, Jianming  Zhao*, Suotang Jia

Optics Express (2021)29(8),11406-11415

Palm-sized methane TDLAS sensor based on a mini-multi-pass cell and a quartz tuning fork as a thermal detector

Tingting Wei, Hongpeng Wu,  Lei Dong*, Ruyue Cui, Suotang Jia

Optics Express (2021)29(8),12357-12364

Multiple-sound-source-excitation quartz-enhanced photoacoustic spectroscopy based on a single-line spot pattern multi-pass cell

Ruyue Cui, Hongpeng Wu, Lei Dong*, Weidong Chen, Frank K. Tittel

Applied Physics Letters (2021)118,161101

Long-range Rydberg-atom–ion molecules of Rb and Cs

A. Duspayev*,  Xiaoxuan Han, M. A. Viray,  L. Ma, Jianming Zhao, and G. Raithel

Physical Review Research (2021)3(2),023114

Higher-order topological semimetal in acoustic crystals

Qiang Wei, Xuewei Zhang, Weiyin Deng, Jiuyang Lu , Xueqin Huang, Mou Yan,Gang Chen *, Zhengyou Liu* and Suotang Jia

Nature materials  (2021) 20,812–817

An electrically switchable anti-ferroelectric bilayer In2Se3 based opto-spintronic device

Yaqing Yang, Liwen Zhang, Jun Chen, Xiaohong Zheng*, Lei Zhang*, Liantuan Xiao, Suotang Jia

Nanoscale  (2021) 13, 8555

Synthesis of ternary ZnO/ZnS/MoS2 piezoelectric nanoarrays for enhanced photocatalytic performance by conversion of dual heterojunctions

Yongming Fu,Yujing Wang, Hongxing Zhao, Zhonglin Zhang, Bingnan An, Chunzheng Bai, Zeqian Ren, Jizhou Wu, Yuqing Li, Wenliang Liu, Peng Li, Jie Ma*

Applied Surface Science  (2021) 556, 149695

Domain-wall induced giant tunneling electroresistance effect in two-dimensional Graphene/In2Se3 ferroelectric tunnel junctions

Lili Kang*,Peng Jiang,Xiaoli Zhang,Hua Hao,Xiaohong Zheng*, Lei Zhang*,Zhi Zeng

Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures  (2021) 133,114783

Coherent near-infrared light generation based on self-seeded parametric four-wave mixing in Rb vapor

Xuewen Wang, Jinpeng Yuan*, Lirong Wang*, Liantuan Xiao and Suotang Jia

Laser Physics Letters  (2021)18, 055207

Hybrid evaporative cooling of 133Cs atoms to Bose-Einstein condensation

Yunfei Wang, Yuqing Li*, Jizhou Wu, Wenliang Liu ,Jiazhong Hu, Jie Ma*, Liantuan Xiao, Suotang Jia

Optics Express  (2021)29(9),13960-13967

Analysis of the hyperfine structure of the 13 Δg , 23 Πg , and 33Σg+ states of 6 Li 7 Li

Sofiia S. Onishchenko *, VladimirB. Sovkov , Feng Xie, Dan Li *, Sergey S. Lukashov, Vera V. Baturo, Jizhou Wu, Jie Ma

Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer  (2021) 270,107665

Facile synthesis of ZnO/ZnS heterojunction nanoarrays for enhanced piezo-photocatalytic performance

Zeqian Ren, Xiu Li, Lixia Guo, Jizhou Wu, Yuqing Li, Wenliang Liu, Peng Li,Yongming Fu*, Jie Ma*

Materials Letters  (2021) 292,129635

Giant tunnel electroresistance in ferroelectric tunnel junctions with metal contacts to two-dimensional ferroelectric materials

Lili Kang,Peng Jiang ,Hua Hao, Yanhong Zhou, Xiaohong Zheng*, Lei Zhang*,and Zhi Zeng

Physical Review B (2021) 103, 125414

Oxygen-Assisted Trimming Growth of Ultrahigh Vertical Graphene Films in a PECVD Process for Superior Energy Storage

Jiemin Han,Yifei Ma*,Mei Wang*, Linhan Li, Zhaomin Tong, Liantuan Xiao, Suotang Jia,and Xuyuan Chen*

ACS Applied Materials & Interfaces (2021)13, 12400-12407

Topological nodal chains in optical lattices

Bei-Bei Wang,Jia-Hui Zhang,Chuanjia Shan* ,Feng Mei* , Suotang Jia

Physical Review A (2021)103, 033316

High bandwidth laser frequency locking for wideband noise suppression

Mingyong Jing*, Peng Zhang,Shaoxin Yuan, Linjie Zhang, Liantuan xiao and Suotang Jia

Optics Express (2021) 29(5),7916-7924

Exploration of exciton dynamics in GaTe nanoflakes via temperature- and power-dependent time-resolved photoluminescence spectra

Hongyan Yan, Xilong Liang,Shuai Dong, Yu Lei,Guofeng Zhang,Ruiyun Chen,Jianyong Hu,Mingyong Jing,Shen Wang,Xingliang Su,Chengbing Qin*, Liantuan Xiao*, and Suotang Jia

Optics Express (2021) 29(6),8880-8889

Vibrational band-structures caused by internal rotations of the boron Wankel rotor B11-

Yonghong Xu, Huihui Wang, Yonggang Yang*, Changyong Li,Liantuan Xiao and Suotang Jia

RSC Advances (2021) 11, 3613

Efficient all-optical modulator based on a periodic dielectric atomic lattice

Jinpeng Yuan, Shichao Dong,Hengfei Zhang,Chaohua Wu,  Lirong Wang*, Liantuan Xiao, and  SuoTang Jia

Optics Express (2021) 29 (2),2712-2719

Underestimated effect of the polymer encapsulation process on the photoluminescence of perovskite revealed by in situ single-particle detection

Ruiyun Chen*, Bo Xia,Wenjin Zhou, Wenling Guan,Guofeng Zhang, Chengbing Qin, Jianyong Hu, Liantuan Xiao*, and Suotang Jia

Optics Express (2021) 29 (2), 1851-1869

Subwavelength three-dimensional Rydberg atom localization by optical absorption microscopy

Hengfei Zhang, Jinpeng Yuan*, Chaohua Wu, Lirong Wang*, Liantuan Xiao,and Suotang Jia

Laser Physics Letters (2021) 18,015201

Visualizing Quantum Coherence Based on Single-Molecule Coherent Modulation Microscopy

Haitao Zhou, Chengbing Qin*, Shuangping Han, Lei Zhang, Ruiyun Chen, Guofeng Zhang,Yaoming Liu, Zhifang Wu*, Sijin Li*, Liantuan Xiao*, and Suotang Jia

Nano Letters  (2021) 21, 1477−1483

Microwave-assisted coherent control of ultracold polar molecules in a ladder-type configuration of rotational states

Ting Gong, Zhonghua Ji, Jiaqi Du,Yanting Zhao*, Liantuan Xiao and Suotang Jia

Physical Chemistry Chemical Physics (2021) 23, 4271

Coherent 420 nm light generated by the cavity-enhanced four-wave mixing process in Rb vapor

Jinpeng Yuan, Hao Liu, Lirong Wang*, Liantuan Xiao, and  SuoTang Jia

Optics Express (2021) 29 (4),4858-4865

Measurement of the permanent electric dipole moment of ultracold ground state 85Rb133Cs molecules by microwave coherent spectroscopy

Ting Gong, Zhonghua Ji,Jiaqi Du,Yanting Zhao*,Liantuan Xiao, and Suotang Jia

Optics Express (2021) 29 (2),1558-1565

Numerical simulation of laser-induced plasma in background gas considering multiple interaction processes

Junxiao Wang, Lei Zhang∗, Shuqing Wang,Maogen Su, Duixiong Sun, Jianghua Han,Guofu Xia, Chenzhong Dong, Qi Min,Weiguang Ma, Lei Dong, Wangbao Yin∗,Liantuan Xiao, and Suotang Jia

Plasma Science and Technology (2021)  23,035001

Radiative lifetime measurement of ultracold cesium Rydberg states by a simplified optical pumping method

Jiaqi Du, Ting Gong, Zhonghua Ji,Chenhao Wang,Yanting Zhao*,Liantuan Xiao, and Suotang Jia

Applied Optics (2021) 60(2), 276-280

Topological One-Way Large-Area Waveguide States in Magnetic Photonic Crystals

Mudi Wang , Ruo-Yang Zhang , Lei Zhang, Dongyang Wang , Qinghua Guo,Zhao-Qing Zhang, and C. T. Chan*

Physical Review Letters (2021) 126, 067401

Twist-induced control of near-field heat radiation between magnetic Weyl semimetals

Gaomin Tang*, Jun Chen, and Lei Zhang*

ACS Photonics (2021) 8, 443−448

H2S quartz-enhanced photoacoustic spectroscopy sensor employing a liquid-nitrogen-cooled THz quantum cascade laser operating in pulsed mode

Angelo Sampaolo, Chenren Yu, Tingting Wei, Andrea Zifarelli, Marilena Giglio,Pietro Patimisco , Huan Zhu, Haiqing Zhu, Li He, Hongpeng Wu, Lei Dong*,Gangyi Xu, Vincenzo Spagnolo*

Photoacoustics (2021) 21, 100219

The effects of Feshbach resonance on spectral shifts in photoassociation of Cs atoms

Yuqing Li, Xiaofeng Wang, Jizhou Wu, Guosheng Feng,Wenliang Liu,Vladimir B.Sovkov,Jie Ma*, Bimalendu Deb*, Liantuan Xiao and Suotang Jia

Physical Chemistry Chemical Physics (2021) 23, 641-646

Digital quantum simulation of Floquet topological phases with a solid-state quantum simulator

Bing Chen*, Shuo Li, Xianfei Hou,Feifei Ge,Feifei Zhou, Peng Qian, Feng Mei*,Suotang Jia, Nanyang Xu,and Heng Shen*

Photonics Research (2021) 9(1), 81-87

Quartz-enhanced photoacoustic spectroscopy exploiting low-frequency tuning forks as a tool to measure the vibrational relaxation rate in gas species

Stefano Dello Russo, Angelo Sampaolo, Pietro Patimisco, Giansergio Menduni,Marilena Giglio, Christine Hoelzl, Vittorio M.N. Passaro, Hongpeng Wu, Lei Dong *,Vincenzo Spagnolo*

Photoacoustics (2021) 21, 100227

Photoluminescence Blinking and Biexciton Auger Recombination in Single Colloidal Quantum Dots with Sharp and Smooth Core/Shell Interface

Wenli Guo,Jialun Tang,Guofeng Zhang*, Bin Li, Changgang Yang, Ruiyun Chen, Chengbing Qin,Jianyong Hu, Haizheng Zhong, Liantuan Xiao*, and Suotang Jia

The Journal of Physical Chemistry Letters (2021) 12, 405−412

Gate controllable optical spin current generation in zigzag graphene nanoribbon

Liwen Zhang, Jun Chen*, Lei Zhang*, Fuming Xu, Liantuan Xiao,Suotang Jia

Carbon (2021) 173,565-571

Environment-Dependent Metastable Nonradiative Recombination Centers in Perovskites Revealed by Photoluminescence Blinking

Ruiyun Chen*, Bo Xia, Wenjin Zhou, Guofeng Zhang, Chengbing Qin, Jianyong Hu, Ivan G. Scheblykin* , Liantuan Xiao*

Advanced Photonics Research (2021)3, 2100271

Power-Frequency Electric Field Measurement Based on AC-Stark Effect of Rydberg Atoms

Li Wei, Zhang Chungang, Zhang Hao, Jing Mingyong, Zhang Linjie*

激光与光电子学进展 (2021)58(17),1702002

Development of CO2 gas analyzer based on continuous wave cavity ring-down spectroscopy

Ma Weiguang, Zhou Xiaobin, Cao Zhensong, Xu Fei, Tian Jianfei, Zhou Yueting, Liu Jianxin, Zhao Gang*

Chinese Journal of  Quantum Electronics (2021)38(5),633-640

Application of non-Hermitian Hamiltonian model in open quantum optical systems

Hong Wang, Yue Qin, Jingxu Ma,Heng Shen, Ying Hu, Xiaojun Jia*

Chinese Physics B (2021)30(5),050301

Exotic supersolid phase of one-dimensional Bose-Hubbard model inside an optical cavity

Zhou Xiaofan, Fan Jingtao*, Chen Gang, Jia Suotang

Acta Physica Sinica (2021)70(19), 193701

Design and optimization of photoacoustic CO gas sensor for fault diagnosis of SF6 gas insulated equipment

Yin Xukun, Dong Lei*, Wu Hongpeng, Liu Lixian, Shao Xiaopeng*

Acta Physica Sinica (2021) 70(17),170701

Design and progress of miniature multi-pass cells

Hu Yongyong, Cui Ruyue, Wu Hongpeng, Dong Lei*

Chinese Journal of  Quantum Electronics (2021) 38(5),608-616

Power Frequency Electric Field Measurement Based on Electromagnetic Induced Transparent Spectrum under Radio Frequency Field

Zhang Chungang, Li Wei, Zhang Hao, Jing Mingyong, Zhang Linjie*

Acta Photonica Sinica (2021)50(6), 0602001

Ultra-cold long-range Rydberg-ground molecules

Bai Su -Ying, Bai Jing -Xu, Han Xiao -Xuan, Jiao Yue -Chun, Zhao Jian -Ming*

Acta Physica Sinica (2021)70(12),123201

Experimental Study on Narrowing 632.8 nm External Cavity Diode Laser Linewidth Based on Self Made Ultra -Stable F-P Cavity

Guo Song-jie, Zhou Yue-ting, Wu Yong-qian, Zhou Xiao-bin,Tian Jian-fei,Zhao Gang, Ma Wei-guang*, Dong Lei, Zhang Lei, Yin Wang-bao, Xiao Lian-tuan, Jia Suo-tang

Spectroscopy and Spectral Analysis (2021)41(2),339-344

Experimental Investigations on Preparation of Ultracold 85Rb133Cs Molecules in the Ground State Based on Resonant Coupling 33Σ1+  state

Gong Ting, Ji Zhong-hua, Li Zhong-hao,Du Jia-qi, Zhao Yan-ting*, Xiao Lian-tuan, Jia Suo-tang

Journal of Quantum Optics (2021)27(1),62-69

Nonlinear spectroscopy of three-photon excitation of cesium Rydberg atoms in vapor cell

Jiabei Fan, Yunhui He, Yuechun Jiao Liping Hao, Jianming Zhao*, Suotang Jia

Chinese Physics B (2021)30(3),034207

High-sensitive microwave sensor and communication based on Rydberg atoms

Fan Jia -Bei, Hao Li -Ping, Bai Jing -Xu, Jiao Yue -Chun*, Zhao Jian -Ming*, Jia Suo -Tang

Acta Physica Sinica (2021)70(6),063201

Near-infrared optical-feedback linear cavity-enhanced absorption spectroscopy

Xu Fei, Zhou Xiao-bin, Liu Zheng-bo, Zhao Gang*, Ma Wei-guang*

Optics and Precision Engineering (2021)29(5)

Deceleration of optical pulses based on electromagnetically induced transparency of Rydberg atoms

Zhao Jia -Dong, Zhang Hao*, Yang Wen -Guang, Zhao Jing -Hua, Jing Ming -Yong, Zhang Lin -Jie

Acta Physica Sinica (2021)70(10),103201

Accurate determination of ionization energy of 1, 3- diethoxybenzene via photoionization efficiency spectrum in electrostatic field

Duan Chun -Yang, Li Na, Zhao Yan, Li Chang -Yong*

Acta Physica Sinica (2021)70(5),053301

Dissipative Kerr solitons in optical microresonators with Raman effect and third-order dispersion

Chaohua Wu, Zhiwei Fang*, Jintao Fan*, Gang Chen, Ya Cheng

Chinese Physics B (2021)30(5),054206

High-precision three-dimensional Rydberg atom localization in a four-level atomic system

Hengfei Zhang, Jinpeng Yuan*, Lirong Wang*, Liantuan Xiao, Suo-tang Jia

Chinese Physics B (2021)30(5),053202

Investigation on the Cs 6S1/2 to 7D electric quadrupole transition via monochromatic two-photon process at 767 nm

San-Dan Wang, Jin-Peng Yuan*, Li-Rong Wang*, Lian-Tuan Xiao, Suo-Tang Jia

Frontiers of Physics (2021) 16(1), 12502

Development in the application of laser-induced breakdown spectroscopy in recent years: A review

Lian-Bo Guo , Deng Zhang , Lan-Xiang Sun ,Shun-Chun Yao, Lei Zhang  Zhen-Zhen Wang, Qian-Qian Wang, Hong-Bin Ding,Yuan Lu,Zong-Yu Hou, Zhe Wang

Frontiers of Physics (2021) 16(2), 22500

Efficient loading of ultracold sodium atoms in an optical dipole trap from a high power fiber laser

Jing Xu, Wen Liang Liu, Ning Xuan Zheng, Yu Qing Li,Ji Zhou Wu*, Peng Li, Yong Ming Fu,Jie Ma, Lian Tuan Xiao, and Suo-Tang Jia

Chinese Physics B (2021) 30(3),033701