欢迎访问山西大学激光光谱研究所
2020(93)

Improvement of Microwave Electric Field Measurement Sensitivity via Multi-Carrier Modulation in Rydberg Atoms

Shaohua Li , Jinpeng Yuan*, and Lirong Wang*

Applied Sciences (2020) 10,8110

Real-space observation of topological invariants in 2D photonic systems

Yong heng Lu,Yao Wang*, Feng Mei*, Yi Jun Chang, Jun Gao,Hang Zheng,Suotang Jia, and Xian Min Jin*

Optics Express  (2020) 28(26),39492-39500

Bichromatic Photoassociation Spectroscopy for the Determination of Rotational Constants of Cs0 +u Long-Range State below the 6S1/2   6P1/2 Asymptote

Jizhou Wu, Jie Ma*, Yuqing Li, Wenliang Liu, Peng Li  and Vladimir B. Sovkov*

molecules (2020) 25, 3963

High‑efficiency adsorption for both cationic and anionic dyes using graphene nanoribbons formed by atomic‑hydrogen induced single‑walled carbon nanotube carpets

Yan Gao*, Xilong Liang, Shuangping Han, Liang Wu,Guofeng Zhang, Chengbing Qin,Shanxia Bao,Qiang Wang, Lele Qi*, Liantuan Xiao

Carbon Letters (2020) 30,123–132

Fixed Points and Dynamic Topological Phenomena in a Parity-Time-Symmetric Quantum Quench

Xingze Qiu, Tian-Shu Deng, Ying Hu*, Peng Xue*, Wei Yi*

iScience  (2020) 20, 392–401

Measurement of the Kerr nonlinear refractive index of the Rb vapor based on an optical frequency comb using the z-scan method

Sandan Wang, Jinpeng Yuan*, Lirong Wang*, Liantuan Xiao, and Suotang Jia

Optics Express  (2020) 28(25),38334-38342

Memory-critical dynamical buildup of phonon-dressed Majorana fermions

Oliver Kaestle* ,Yue Sun,Ying Hu, and Alexander Carmele

Physical Review B  (2020) 102, 245115

Single-photon stored-light Ramsey interferometry using Rydberg polaritons

Yuechun Jiao,Nicholas L. R. Spong, Oliver D. W. Hughes, Chloe So,Teodora Ilieva,Kevin J. Weatherill,and Charles S. Adams*

Optics Letters  (2020) 45(20),5888-5891

Ultra-repeatability measurement of the coal calorific value by XRF assisted LIBS

Xiaolin Li, Lei Zhang*,  Zhihui Tian, Yu Bai, Shuqing Wang, Jianghua Han,Guofu Xia, Weiguang Ma, Lei Dong, Wangbao Yin*, Liantuan Xiao and Suotang Jia

Journal of Analytical Atomic Spectrometry (2020) 35, 2928

Method for driven-dissipative problems: Keldysh-Heisenberg equations

Yuanwei Zhang*, Gang Chen* 

Physical Review A  (2020) 102, 062205

Dynamical Zeeman resonance in spin-orbit-coupled spin-1 Bose gases

Jingtao Fan, Gang Chen* and Suotang Jia

Physical Review A  (2020) 102, 063311

Biexciton Dynamics in Single Colloidal CdSe Quantum Dots

Bin Li, Guofeng Zhang*, Yong Zhang, Changgang Yang, Wenli Guo, Yonggang Peng, Ruiyun Chen,Chengbing Qin, Yan Gao, Jianyong Hu, Ruixiang Wu, Jie Ma, Haizheng Zhong, Yujun Zheng,Liantuan Xiao*,and Suotang Jia

Journal of Physical Chemistry Letters (2020) 11,10425-10432

Largely Enhanced Photogalvanic Effects in a Phosphorene Photodetector by Strain-Increased Device Asymmetry

Juan Zhao,Yibin Hu,Yiqun Xie*, Lei Zhang,and Yin Wang

Physical Review Applied  (2020) 14,064003

Blinking Mechanisms and Intrinsic Quantum-Confined Stark Effect in Single Methylammonium Lead Bromide Perovskite Quantum Dots

Xue Han, Guofeng Zhang,* Bin Li, Changgang Yang, Wenli Guo, Xiuqing Bai,Peng Huang, Ruiyun Chen, Chengbing Qin, Jianyong Hu, Yifei Ma, Haizheng Zhong,Liantuan Xiao* ,and Suotang Jia

Small  (2020), 2005435

Spatially and Temporally Resolved Heterogeneities in a Miscible Polymer Blend

Guofeng Zhang*, Susana Rocha, Gang Lu, Haifeng Yuan, Hiroshi Uji-i, George A. Floudas,Klaus Müllen, Liantuan Xiao, Johan Hofkens, and Elke Debroye*

ACS Omega  (2020) 5, 23931-23939

Retrodiction beyond the Heisenberg uncertainty relation

Han Bao, Shenchao Jin, Junlei Duan, Suotang Jia , Klaus Mølmer*, Heng Shen*,Yanhong Xiao*

Nature  Communications (2020) 11,5658

Resonance enhanced two-photon ionization spectrum of ultracold 85 Rb133 Cs molecules in (2)1Π1← X1Ʃ+transitions

Zhonghua Ji, Ting Gong, Yanting Zhao, Chuanliang Li, Liantuan Xiao,Suotang Jia

Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer (2020) 34,107215

Quartz-enhanced photoacoustic spectroscopy exploiting a fast and wideband electro-mechanical light modulator

Huadan Zheng,Yihua Liu,Haoyang Lin,Ruifeng Kan,Lei Dong*,Wenguo Zhu,Junbin Fang,Jianhui Yu*,Frank K Tittel and Zhe Chen

Optics Express (2020) 28(19),27966-27973

Micro-refractive optical elements fabricated by multi-exposure lithography for laser speckle reduction

Zhaomin Tong*, Feng Niu, Zequn Jian, Changyuan Sun,Yifei Ma, Mei Wang, Suotang Jia, and Xuyuan Chen

Optics Express (2020) 28(23),34597-34605

Mid-Infrared Quartz-Enhanced Photoacoustic Sensor for ppb-Level CO Detection in a SF6 Gas Matrix Exploiting a T‑Grooved Quartz Tuning Fork

Bo Sun, Andrea Zifarelli, Hongpeng Wu*, Stefano Dello Russo, Shangzhi Li, Pietro Patimisco,Lei Dong* and Vincenzo Spagnolo*

Analytical Chemistry (2020) 92,13922−13929

Digital Simulation of Topological Matter on Programmable Quantum Processors

Feng Mei*, Qihao Guo, Ya-Fei Yu, Liantuan Xiao,Shi-Liang Zhu* , and Suotang Jia

Phycical Review Letters  (2020) 125, 160503

Cesium nDJ+6S1/2 Rydberg molecules and their permanent electric dipole moments

Suying Bai, Xiaoxuan Han, Jingxu Bai,Yuechun Jiao,Jianming Zhao* , Suotang Jia,and Georg Raithel

Phycical Review Research  (2020) 2, 033525

Precise measurements of polarizabilities of cesium nS Rydberg states in an ultra-cold atomic ensemble

Jingxu Bai, SuyingBai, XiaoxuanHan, Yuechun Jiao, Jianming Zhao*, and Suotang Jia

New Journal of  Physics  (2020) 22,093032

Synthetic Hall tube of interacting fermions

Xiaofan Zhou, Gang Chen*, and Suotang Jia

Physical Review A  (2020) 102, 043313

Species distribution in laser-induced plasma on the surface of binary miscible alloy

Yang Zhao, Lei Zhang⁎, Shuqing Wang, Jianghua Han, Guofu Xia, Weiguang Ma,Lei Dong, Wangbao Yin⁎, Liantuan Xiao, Suotang Jia, Jin Yu

Spectrochimica Acta Part B  (2020) 173,105987

Spheroidal trap shell beyond diffraction limit induced by nonlinear effects in femtosecond laser trapping

Lu Huang, Yaqiang Qin, Yunfeng Jin, Hao Shi, Honglian Guo, Liantuan Xiao* ,Yuqiang Jiang*

Nanophotonics (2020),9(14),4315–4325

Three-Dimensional Printed Miniature Fiber-Coupled Multipass Cells with Dense Spot Patterns for ppb-Level Methane Detection Using a Near-IR Diode Laser

Ruyue Cui, Lei Dong*, Hongpeng Wu, Weiguang Ma, Liantuan Xiao, Suotang Jia, Weidong Chen,and Frank K. Tittel

Analytical Chemistry (2020),92, 13034−13041

Atomic superheterodyne receiver based on microwave-dressed Rydberg spectroscopy

Mingyong Jing, Ying Hu, Jie Ma, Hao Zhang, Linjie Zhang*, Liantuan Xiao*, Suotang Jia

Nature Physics (2020) 16 ,911–915

Observation of an Electromagnetically Induced Grating in Cold 85 Rb Atoms

Hengfei Zhang, Jinpeng Yuan*, Shichao Dong, Chaohua Wu, Lirong Wang*

Applied Sciences (2020) 10, 5740

Optically tunable grating in a V+  configuration involving a Rydberg state

JINPENG YUAN, SHICHAO DONG, CHAOHUA WU, LIRONG WANG* ,LIANTUAN XIAO, SUOTANG JIA

Optics Express (2020) 28(16), 23820

Synthetic gauge field and chiral physics on two-leg superconducting circuits

Xin Guan *, Yanlin Feng, Zheng-Yuan Xue*, Gang Chen*, Suotang Jia

Physical Review A (2020) 102,032610

Partial Least-Squares Regression as a Tool to Retrieve Gas Concentrations in Mixtures Detected Using Quartz-Enhanced Photoacoustic Spectroscopy

Andrea Zifarelli, Marilena Giglio, Giansergio Menduni, Angelo Sampaolo, Pietro Patimisco, Vittorio M. N. Passaro, Hongpeng Wu*, Lei Dong* , Vincenzo Spagnolo*

Analytical Chemistry (2020) 92,11035-11043

Giant magnetoresistance and dual spin filtering effect in ferromagnetic 6,6,12/γ-graphyne zigzag nanoribbon lateral heterojunction

Liwen Zhang, Yaqing Yang, Jun Chen, Xiaohong Zheng *, Lei Zhang *, Liantuan Xiao, Suotang Jia

Physical Chemistry Chemical Physics (2020) 22,18548

Pure spin current generation via photogalvanic effect with spatial inversion symmetry

Xixi Tao, Peng Jiang, Hua Hao, Xiaohong Zheng *, Lei Zhang *, Zhi Zeng

Physical Review B (2020) 102,081402

Quartz Enhanced Conductance Spectroscopy for Polymer Nano-Mechanical Thermal Analysis

Shangzhi Li , Bo Sun,  Zhijin Shang, Biao Li,  Ruyue Cui, Hongpeng Wu *, Lei Dong *

Applied Sciences (2020) 10, 4954

Ultrafast Creation of Overlapping Rydberg Electrons in an Atomic BEC and Mott-Insulator Lattice

M. Mizoguchi, Y. Zhang,M. Kunimi, A. Tanaka, S. Takeda, N. Takei , V. Bharti , K. Koyasu, T. Kishimoto , D. Jaksch ,A. Glaetzle, M. Kiffner , G. Masella , G. Pupillo,M. Weidemüller , K. Ohmori*

Physical Review Letters (2020) 124, 253201

Analysis of the hyperfine structure of the Cs2  33g+  state

Sofiia S. Onishchenko, Vladimir B. Sovkov ∗, Feng Xie ∗, Dan Li  , Sergey S. Lukashov, Vera V. Baturo, Jizhou Wu, Jie Ma, Li Li

Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer  (2020) 250, 107037

Second-order topological insulator in a coinless discrete-time quantum walk

Ya Meng, Gang Chen*, Suotang Jia

Physical Review A (2020) 102, 012203

Sub-Hertz resonance by weak measurement

Weizhi Qu, Shenchao Jin, Jian Sun, Liang Jiang, Jianming Wen*and Yanhong Xiao*

Nature Communications (2020)  11:1752

Spin squeezing of 1011 atoms by prediction and retrodiction measurements

Han Bao, Junlei Duan, Shenchao Jin, Xingda Lu, Pengxiong Li, Weizhi Qu,Mingfeng Wang, Irina Novikova, Eugeniy E. Mikhailov, Kai-Feng Zhao, Klaus Mølmer*, Heng Shen* and Yanhong Xiao*

Nature (2020) 581, 159-170

Reservoir-Mediated Quantum Correlations in Non-Hermitian Optical System

Wanxia Cao*, Xingda Lu*, Xin Meng, Jian Sun, Heng Shen* and Yanhong Xiao*

Physical Review Letters (2020) 124, 030401

Analytical potential energy function study for the 41Π electronic state of Na85Rb molecule

Li Jun Zhong, Qun Chao Fan, Zhi Xiang Fan*, Jie Ma*, Jia Fu, Hui Dong Li and Yong Gen Xu*

Physica Scripta (2020) 95, 045404

Normal density and moment of inertia of a moving superfluid

Yi-Cai Zhang*, Shu-Wei Song and Gang Chen

Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics (2020)53, 155303

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

Jia Fu, ShanShan Long, Jun Jian, Zhixiang Fan*, Qunchao Fan*, Feng Xie, Yi Zhang, Jie Ma

Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy (2020) 239, 118363

Atomic self-organization emerging from tunable quadrature coupling

Jingtao Fan, Gang Chen*, and Suotang Jia

Physical Review A (2020) 101, 063627

Microwave coherent control of ultracold ground-state molecules formed by short-range photoassociation

Zhonghua Ji*, Ting Gong, Yonglin He, Jeremy M. Hutson, Yanting Zhao* , Liantuan Xiao and Suotang Jia

Physical Chemistry Chemical Physics (2020) 22,13002

Bio-inspired multiple-stimuli responsive porous materials with switchable flexibility and programmable shape morphing capability

Yan Sun , Min-Kyeom Kim , Mei Wang , Jianmin Yu , Sung Yong Hong , Jae-Do Nam Lijie Ci , Jonghwan Suhr*

Carbon 161 (2020) ,702-711

Anisotropic electromagnetic interference shielding properties of polymerbased composites with magnetically-responsive aligned Fe3O4 decorated reduced graphene oxide

Sung Yong Hong, Ye Chan Kim, Mei Wang, Jae-Do Nam, Jonghwan Suhr*

European Polymer Journal 127 (2020),109595

Light-induced thermo-elastic effect in quartz tuning forks exploited as a photodetector in gas absorption spectroscopy

Stefano Dello Russo, Andrea Zifarelli,Pietro Patimisco, Angelo Sampaolo, Tingting Wei, Hongpeng Wu, Lei Dong*, And Vincenzo Spagnolo*

Optics Express (2020) 28(13),19074

Quartz-enhanced photoacoustic spectroscopy for hydrocarbon trace gas detection and petroleum exploration

Angelo Sampaolo, Giansergio Menduni, Pietro Patimisco, Marilena Giglio,Vittorio M.N. Passaro, Lei Dong*, Hongpeng Wu, Frank K. Tittel, Vincenzo Spagnolo*

Fuel (2020)277,118118

Highly customized 1010 nm, ns-pulsed Yb-doped fiber amplifier as a key tool for on-demand single-photon generation

Oliver de Vries*, Marco Plotner, Florian Christaller,Hao Zhang,Annika Belz, Benjamin Heinrich, Harald Kubler, Robert Low,Tilman Pfau, Till Walbaum, homas Schreiber ,Andreas Tunnermann

Optics Express (2020) 28(12 ), 17362-17373

Attosecond Charge Migration Can Break Electron Symmetry While Conserving Nuclear Symmetry

Dietrich Haase, Jörn Manz* ,and Jean Christophe Tremblay

The Journal of Physical Chemistry A (2020) 124, 3329-3334

Flexible engineering of light emission in monolayer MoS2 via direct laser writing for multimode optical recording

Chengbing Qin*, Yan Gao, Lei Zhang, Xilong Liang, Wenjun He, Guofeng Zhang, Ruiyun Chen,Jianyong Hu,Liantuan Xiao*, and Suotang Jia

AIP Advances (2020)10, 045230

Topological quantum walks in cavity-based quantum networks

Ya Meng,  Feng Mei*,· Gang Chen*,·Suo-Tang Jia

Quantum Information Processing (2020) 19,118

Hyperfine structure of the NaCs b3Π2 state near the dissociation limit 3S1/2   6P3/2 observed with ultracold atomic photoassociation

Xiaofeng Wang, Wenliang Liu,Yuqing Li, Jizhou Wu*, Vladimir B. Sovkov,  Jie Ma*, Sofiia Onishchenko,Peng Li, Yongming Fu, Dan Li, Qunchao Fan, Liantuan Xiao and Suotang Jia

Physical Chemistry Chemical Physics  (2020) 22, 3809-3816

Creation and Annihilation of Nonradiative Recombination Centers in Polycrystalline Metal Halide Perovskites by Alternating Electric Field and Light

Ruiyun Chen, Jun Li, Alexander Dobrovolsky, Soranyel González-Carrero, Marina Gerhard,Maria E. Messing, Vladimir Chirvony, Julia Pérez-Prieto, and Ivan G.

Advanced Optical Materials (2020) 8, 1901642

Giant tunneling electroresistance in two-dimensional ferroelectric tunnel junctions with out-of-plane ferroelectric polarization

Lili Kang , Peng Jiang ,Hua Hao,Yanhong Zhou, Xiaohong Zheng,* Lei Zhang , Zhi Zeng

Physical  Review B (2020) 101, 014105

Observation of photoassociation spectroscopy of ultralong 37D5/2 +  6S1/2 Cs2 Rydberg molecules

Suying Bai, Xiaoxuan Han, Jingxu Bai, Yuechun Jiao, Huihui Wang, Jianming Zhao*, Suotang Jia

The Journal of Chemical Physics (2020)152, 084302

Laser frequency stabilization on 5P → 5D transition by double resonance optical pumping and two-photon transition spectroscopy in rubidium

Jinpeng Yuan, Shichao Dong, Lirong Wang*, Liantuan Xiao,Suotang Jia

Laser Physics (2020) 30, 025201

Measurement of the wavefunction for a biphoton state with homodyne detection using least squares estimation

Yashuai Han , Daohua Wu, Katsuyuki Kasai, Lirong Wang*,Masayoshi Watanabe, Yun Zhang*

Journal of Optics (2020) 22,025202

Compact and Highly Sensitive NO2 Photoacoustic Sensor for Environmental Monitoring

Yufeng Pan , Lei Dong * , Xukun Yin , Hongpeng Wu

Molecules (2020) 25, 1201

Quartz Enhanced Photoacoustic Detection Based on an Elliptical Laser Beam

Zhijin Shang , Shangzhi Li , Hongpeng Wu *,and Lei Dong *

Applied Sciences (2020) 10, 1197

ppb-Level SO2 Photoacoustic Sensors with a Suppressed Absorption−Desorption Effect by Using a 7.41 μm External-Cavity Quantum Cascade Laser

Xukun Yin, Hongpeng Wu, Lei Dong*,Biao Li, Weiguang Ma, Lei Zhang, Wangbao Yin, Liantuan Xiao,Suotang Jia, and Frank K. Tittel

ACS Sensors(2020) 5, 549−556

Generalized optical design of two-sphericalmirror multi-pass cells with dense multicirclespot patterns

Ruyue Cui, Lei Dong* , Hongpeng Wu, Weidong Chen, and Frank K. Tittel

Applied Physics Letters (2020)116, 091103

Quantum spiral spin-tensor magnetism

Xiaofan Zhou, Xi-Wang Luo,Gang Chen*, Suotang Jia,and Chuanwei Zhang*

Physical Review B  (2020) 101, 140412(R)

Concentric multipass cell enhanced double-pulse laser-induced breakdown spectroscopy for sensitive elemental analysis

Yu Bai, Lei Zhang⁎, Jiajia Hou, Yang Zhao, Weiguang Ma, Lei Dong, Wangbao Yin,Liantuan Xiao, Suotang Jia

Spectrochimica Acta Part B  (2020) 168,105851

Security proof of the two-way quantum secure direct communication with channel loss and noise

Jian-Yong Hu, Liu Yang, Shu-Xiao Wu, Rui-Yun Chen, Guo-Feng Zhang, Cheng-Bing Qin,Lian-Tuan Xiao* and Suo-Tang Jia

Europhysics Letters (2020) 129,10004

Resonance enhanced two-photon ionization and mass analyzed threshold ionization spectroscopy of 4-ethylanisole

Jiayu Hao, Chunyang Duan, Yonggang Yang , Changyong Li *, Suotang Jia

Journal of Molecular Spectroscopy (2020) 369,111258

Broadband detection of methane and nitrous oxide using a distributedfeedback quantum cascade laser array and quartz-enhanced photoacoustic sensing

Marilena Giglio, Andrea Zifarelli, Angelo Sampaolo, Giansergio Menduni,Arianna Elefante, Romain Blanchardd, Christian Pfluegld, Mark F. Witinski,Daryoosh Vakhshoori, Hongpeng Wu, Vittorio M.N. Passaro, Pietro Patimisco,Frank K. Tittele, Lei Dong*, Vincenzo Spagnolo*

Photoacoustics (2020) 17,100159

Distinct antiblockade features of strongly interacting Rydberg atoms under a two-color weak excitation scheme

Suying Bai, Xuedong Tian, Xiaoxuan Han, Yuechun Jiao, JinhuiWu, Jianming Zhao*, and Suotang Jia

New Journal of Physics  (2020) 22 013004

Precise Measurement of Hyperfine Structure of Cesium 7S1/2 Excited State

Yunhui He, Jiabei Fan, Liping Hao , Yuechun Jiao, and Jianming Zhao*

Applied  Sciences (2020) 10, 525

All-Optical Reversible Manipulation of Exciton and Trion Emissions in Monolayer WS2

Chaoli Yang, Yan Gao, Chengbing Qin*, Xilong Liang, Shuangping Han,Guofeng Zhang, Ruiyun Chen, Jianyong Hu, Liantuan Xiao*, and Suotang Jia

Nanomaterials  (2020) 10, 23

Development of reversibly compressible feather-like lightweight Chitosan/GO composite foams and their mechanical and viscoelastic properties

Stephanie K. Lee , Mei Wang, Jin Hyun Lee* , Jonghwan Suhr*

Carbon (2020) 157,191-200

Saturation of photoassociation in NaCs dark magneto-optical trap

Xiaofeng Wang, Wenliang Liu, Jizhou Wu?, Vladimir B. Sovkov , Jie Ma*, Peng Li, Liantuan Xiao, Suotang Jia

Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer  (2020)  240,106678

Laser beam modulation with a fast focus tunable lens for speckle reduction in laser projection displays

Zequn Jian, Zhaomin Tong*, Yifei Ma , Mei Wang , Suotang Jia , Xuyuan Chen

Optics and Lasers in Engineering  (2020) 126,105918

Flexible and lightweight speckle noise suppression module based on generation of dynamic speckles with multimode fiber and macro fiber composite

Quan Gao, Zhaomin Tong⁎, Yifei Ma, Mei Wang, Suotang Jia, Xuyuan Chen

Optics and Laser Technology (2020) 123,105941

Giant enhancement of photoluminescence emission in monolayer WS2 by femtosecond laser irradiation

Cheng-Bing Qin*, Xi-Long Liang, Shuang-Ping Han, Guo-Feng Zhang, Rui-Yun Chen, Jian-Yong Hu, Lian-Tuan Xiao*, Suo-Tang Jia

Frontiers of Physics (2021) 16(1), 12501

Probe of topological invariants using quantum walks of a trapped ion in coherent state space

Ya Meng, Feng Mei*, Gang Chen*, and Suo-Tang Jia

Chinese physics B  (2020) 29(7), 070501

Enhancement of the photoassociation of ultracold atoms via a non-resonant magnetic field

Ji-Zhou Wu, Yu-Qing Li*, Wen-Liang Liu, Peng Li, Xiao-Feng Wang,Peng Chen, Jie Ma, Lian-Tuan Xiao, and Suo-Tang Jia

Chinese physics B (2020) 29(8),083303

Enhanced optical molasses cooling for Cs atoms with largely detuned cooling lasers

Di Zhang, Yu-Qing Li*, Yun-Fei Wang, Yong-Ming Fu,Peng Li, Wen-Liang Liu, Ji-Zhou Wu,Jie Ma, Lian-Tuan Xiao, and Suo-Tang Jia

Chinese physics B (2020) 29(2), 023203

Precise measurement of a weak radio frequency electric field using a resonant atomic probe

Liping Hao, Yongmei Xue, Jiabei Fan,Jingxu Bai, Yuechun Jiao, and Jianming Zhao*

Chinese physics B (2020) 29(3), 033201

Coherent 420 nm laser beam generated by four-wave mixing in Rb vapor with a single

Hao Liu, Jin-Peng Yua*, Li-Rong Wang*, Lian-Tuan Xiao, Suo-Tang Jia

Chinese Physics B (2020) 29(4),043203

Observation of Cesium (nD5/2 6S1/2) Ultralong-Range Rydberg-Ground Molecules

Su-Ying Bai, Jing-Xu Bai, Xiao-Xuan Han, Yue-Chun Jiao,Jian-Ming Zhao*, and Suo-Tang Jia

Chinese Physics Letters  (2020) 37(12),123201

Highly sensitive detection of Rydberg atoms with fluorescence loss spectrum in cold atoms

Xuerong Shi, Hao Zhang*, Mingyong Jing, Linjie Zhang, Liantuan Xiao,Suotang Jia

Chinese Physics B  (2020) 29(1),013201

NO 分子宏观气体热力学性质的理论研究

蹇君,雷娇,樊群超*,范志祥*,马杰,付佳,李会东,徐勇根

物理学报 (2020) 69 (5), 053301

间乙氧基苯酚的激发态和离子态振动光谱

李娜,段春泱,李昌勇*

光谱学与光谱分析 (2020) 40(10),321-322

1,3-二乙氧基苯的烧孔光谱和质量分辨阈值电离光谱

段春泱,李娜,赵岩,李昌勇*

光谱学与光谱分析 (2020) 40(10),323-324

采用烧孔光谱和MATI光谱确认间异丙基苯酚的四个旋转异构体

段春泱,李娜,赵岩,李昌勇*

光谱学与光谱分析 (2020) 40(10),325-326

基于NICE-OHMS技术进行大气压气样直接检测的理论分析

周月婷,赵刚*,刘建鑫,郭松杰,马维光*,薛书杭,董磊,张雷,尹王保,肖连团,贾锁堂

光谱学与光谱分析 (2020) 40(3),706-711

基于电流扫描波长响应函数直接确定正弦波扫描波长调制光谱中DFB激光器的相对波长响应

郭松杰,刘建鑫,周月婷,许非,马维光*

光学精密工程 (2019) 27(11), 2281-08

基于共振与非共振双线的自吸收免疫LIBS 技术研究

侯佳佳,张雷 * ,赵 洋,尹王保*,董 磊,马维光 ,肖连团,贾锁堂

光谱学与光谱分析 (2020) 40(1),261-265

交错跃迁Hofstadter 梯子的量子流相

刘彪,周晓凡*,陈刚*,贾锁堂

学报  (2020) 69(8),080501

多径腔增强激光诱导击穿光谱用于合金中痕量元素的高灵敏检测

白禹,王树青,张雷*,尹王保*,肖连团,贾锁堂

冶金分析 (2020)40(12),34-38